V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša úryvok z kroniky mesta Humenné, z obdobia druhej svetovej vojny.

Klaudia Ivancová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Tento úryvok z kroniky nám priblíži históriu a dianie v meste počas prvého roka trvania druhej svetovej vojny.

V druhej polovici januára zavítalo Slovenské ľudové divadlo z Bratislavy na vých. Slovensko. Prišlo i do Humenného s plnou dôverou v pochopenie svojich kultúrnych snáh, s plnou dôverou v obecenstvo, ktoré musí sa naučiť milovať hrané a hovorené slovenské slovo, musia sa naučiť milovať čisté slovenské umenie. V Humennom hosťovalo od 23. jan. 1940 do 28. jan. 1940. v programe boli operety: „Ej, horička zelená“, „ V tom našom kostolíčku“ atď. Okrem toho zahralo SND i veselohry a hry pre mládež.

Február bol v znamení čajových večierkov, ochotníckych predstavení a fašiangových zábav.

HSĽS za spoluúčasti voj. Posádky, žandárstva, HG, HM, DHS, MS, Slov. Ligy, všetkých škôl a úradov v Humennom oslávila 1. výročie slov. Štátu veľkolepe. Slávnosti započali 13. 3. 1940 o 9. hod. Dopol. Na Hlinkovom námestí, kde bola vypočutá reč ministra škôl. a nár. osvety Jozefa Siváka, prenášaná rozhlasom. O 11.hod. bola slávnostná pracovná schôdzka HM v zasadacej sieni okresného domu. O 19.hod. Bol lampionový sprievod Štefánikovou ulicou na Hlinkovo námestie. V tom čase horeli vatry: HG na vrchu Sokolej, HM na Kalvárii a DHS na vrchu Handrichs. 14. marca 1940 o 8.hod. odbavovali sa slávnostné sv. omše vo všetkých kostoloch. O 9.hod. usporiadali slávnosti všetky školy Humenného. Pred 10.hod. zhromaždili sa nesčítateľný počet občanov a školských detí na Hlinkovom námestí, aby vypočuli slávnostný prejav p. Dr. J. Tisu, vodcu a prezidenta Slov. Republiky. Nastúpené jednotky vojska, HG, HM, hasičstva a všetci prítomní vzdali hold št. vlajke o 11.30hod. O niekoľko minút pozdejšie vypočutý bol armádny rozkaz najvyššieho veliteľa slov. brannej moci p. prezidenta Dr. J. Tisu. O 12.hod. bola vojenská prehliadka. Večer usporiadaná bola slávnostná akademia v sále kina HG. V programe boli národné spevy, recitácie, skupinové cvičenie, obrázok zo slov. rodiny a živý obraz. Program dodala HM a HG. Spevné čísla vyplnila stotina HM z obch. akademie pod vedením br. okr. vodcu HM Štefana Sokáča.

Z príležitosti menín p. prezidenta Dr. Joz. Tisu usporiadala HSĽS akademiu dňa 18. marca 1940 o 20. hod. V kine HG s pestrým a dôstojným programom HM a HG. Slávnostný ročník zhodnotil život starostlivého otca, veľducha a vodcu. Na deň sv. Vojtecha usporiadala HSĽS dňa 22. apr. 1940 o 20. hod. V kine HG akademiu z príležitostí menín a na počesť p. predsedu vlády Dr. V. Tuku. Program dodala HM.

HG a HM dostali konečne pevný zákonný podklad a dostali tak aj presné vytýčenie povinností, ktoré majú v národe. Zákon zo dňa 4. 7. 1940 má 5 dielov a 27 paragrafov. Diel 1. obsahuje ustanovenia o HG, diel 2. o HM, diel 3. má spoločné ustanovenia, diel 4. trestné ustanovenia a diel 5. rozličné ustanovenia. Vychádza sa z toho, že HG a HM sú organizačne celkom samostatné zložky, z ktorých každá má svojho vlastného veliteľa. HG aj HM sú sbory, organizované podľa vojenských zásad, ktoré tvoria súčiastku HSĽS. Aj HG aj HM sú pri tom samostatnými osobami. To znamená, že pri svojej činnosti konajú primárne, nezávisle na vôli HSĽS, sú samy predmetom práv a právnych povinností. Poslanie HG a HM sú totožné. Je to v podstate to, čo je povedané vo vl. nar. 310-1939 Sl.z.

Zdroj:

Kronika mesta Humenné. Uverejnené so súhlasom ŠA PO, pobočka Humenné.