Materiál Povereníctva vnútra, ktorým inštruuje podriadené orgány  o vykonaní bezpečnostných opatrení, pri cestách prezidenta ČSR po Slovensku.

 

Povereníctvo vnútra, V. odbor. Číslo: 525-1 dôv./1947-V/1.

Prísne tajné ! Schovať pod uzáverou.

INŠTRUKCIA o bezpečnostných opatreniach pri cestách pána prezidenta Republiky po Slovensku.

Bratislava 1947

Bezpečnostné opatrenia pri cestách pána prezidenta Republiky po Slovensku /. Okrem pobytu v Topoľčiankach a ciest s tým spojených:/ sa delia na opatrenia:

A./ za prejazdu,

B./ v mieste, kde je cieľ zájazdu a

C./ za návratu.

 

A./ Bezpečnostné opatrenia za príjazdu:

Povereníctvo vnútra písomne, prípadne telefonicky včas oznámi deň a presnú dobu príjazdu prezidenta Republiky:

1./ všetkým politickým úradom / : ONV:/ , ktorých obvodom pán prezident cestuje.

2./ Hlavnému veliteľstvu NB v Bratislave.

 

-C-

 

Okresné národné výbory a oblastní velitelia NB.

 

Keď sa zdržuje, alebo cestuje pán prezident Republiky, správnym obvodom politického úradu I. inštancie /: ONV:/, riadi predseda ONV bezprostredne /: po predchádzajúcej dohode s príslušným oblastným veliteľom NB:/ bezpečnostnú službu Národnej bezpečnosti a dohliada podľa §-u 7.zákona číslo 299 Sb. z. a nar. zo dňa 14.apríla 1920 na túto službu podľa predpisov a smerníc ďalej uvedených.

Hneď, ako dostanú ONV horeuvedený výnos, alebo fonogram od Povereníctva vnútra, postarajú sa predsedovia ONV v dohode s príslušným oblastným veliteľom NB o zaradenie týchto bezpečnostných opatrení:

 

a./ Stráženie železničných tratí.

1./ Stanice NB ležiace pri železničnej trati, kde cestuje pán prezident, od okamihu, keď im dôjde rozkaz od okresného veliteľa NB, až do prejazdu vlaku prezidenta Republiky, konajú vo dne v noci intenzívnu obchádzkovú službu pozdĺž trati. Účelom jej je ochrana trati a objektov na, nej ležiacich proti atentátom a iným poškodeniam.

2./   Najmenej 3 /: tri :/ hodiny pred príjazdom /: odjazdom, alebo prejazdom :/ vlaku nech je určená trať obsadená príslušníkmi NB a prísne strážnená tak, aby bola prikázaná podľa povahy terénu časť trati 500 – 1000 m jednemu príslušníkovi NB. Tento koná dohľad striedavo na oboch stranách trati. V zalesnenom teréne určite strážnych na každým 200 m. Bezprostredne pred príjazdom /: odjazdom, prejazdom   :/ umístni sa príslušník NB, ktorý má blízko železničný strážny domok, u tohoto, alebo v jeho blízkosti a zaostrí dohľad najmä na priľahlú časť trati.

3./ Väčšie objekty pozdĺž a na trati: mosty, tunely, priepusty, prejazdy, nadjazdy, musia byť príslušníkmi NB obsadené najmenej 4 hodiny pred príjazdom /: odjazdom, prejazdom :/   prezidentovho vlaku. To isté platí o nádražiach a zastávkách. Nádražia v ktorých vlak prípadne zastaví, či už dôvodu čerpania vody, alebo križovania, nech sú vo zvýšenej miere strážené. Príslušníci NB strážiaci tunel sú povinní so železničným ho prejsť a prehliadnuť. Na malých nádražích a zastávkách koná službu jeden, na väčších viac príslušníkov NB. Na nádražiach započne intenzívne 4 hodiny pred príjazdom /: odjazdom, prejazdom :/ vlaku. Prípadné prechodné mosty a lávky na trati nech sú bezprostředně před príjazdom uzavreté príslušníkmi NB.

4./   Podozrivé osoby, ktoré budú prípadne okolo železničnej trati videné, nech sú bedlive sledované, podľa okolnosti zadržané a podrobené prísnej prehliadke a výsluchu a podľa výsledku alebo učinených pozorovaní nech je proti nim zakročené proti zákona.

5./ Krátko pred príjazdom /: odjazdom, prejazdom : / vlaku musí každý příslušník NB celý svoj úsek ešte raz prejsť a koľaje ohľadať. Kde toho zvláštne okolnosti vyžadujú, napr. na miestach, kde sa trať náhle zatáča, alebo keď prechádza miestami, kde občas /: hlavne vplyvom počasia :/ nastáva zosúvanie pôdy, zosunutie skaly, drobenie kameňov a pod., je nutné takéto miesta vo zvýšenej miere príslušníkmi NB strážiť.

6./   Príslušníci NB, ktorým bude trať ku stráženiu prikázaná nech sú poučení, aby bezprostredne pred príjazdom /: odjazdom, prejazdom :/ vlaku sa vhodne kryli a tak svojou prítomnosťou sa zbytočne nevnucovali. Kde je to nemožné previesť, postaví sa príslušník NB čelom k trati na takom mieste, odkiaľ má najlepší výhľad na svoj úsek.

7./ Kdekoľvek a kedykoľovek koná bezpečnostnú službu Národná bezpečnosť spoločne so Štátnou bezpečnosťou, je nutné, aby vedúci vzájomne sa dohodli a účinne sa podporovali.

8./ Oblastní a okresní velitelia NB konajú službu osobne na tratiach v ich obvodoch a dozerajú na prísne prevedenie rozkazov a nariadení. Podľa možnosti prejdu pred príjazdom /: odjazdom, prejazdom : / vlaku celú stráženú trať vo svojich obvodoch.

9./ Oblastní velitelia NB vykalkulujú potrebný počet príslušníkov NB na rozostavenie na trati, urobia príslušný náčrt v celom svojom obvode. Potrebný počet sústredia z vlastného stavu, doplňky vyžiadajú telefonicky od Hlavného veliteľstva NB. Oblastní velitelia NB predložia ihneď Hlavnému veliteľstvu NB výpočet príslušníkov NB i s kópiou náčrtku celého obvodu, ktorým trať prechádza, keď tieto smernice dostanú.

10./ Hlavné veliteľstvo NB dodá včas potrebný počet príslušníkov NB pre jednotlivé oblastné veliteľstvá NB, prípadné doplnky vyžiada od Veliteľstva 4. Oblasti v Bratislave.

11./   Pokiaľ sa týka hlásenia veliteľov u pána prezidenta Republiky, hlásia sa títo velitelia: hlavný veliteľ NB, vyšší dôstojník štábu poverený kontrolou bezpečnostných opatrení, oblastný veliteľ NB a okresný veliteľ NB tam, kde vlak stojí, alebo sa dlhšiu dobu pán prezident v niektorom mieste zdržuje. Podobne urobia okresní a miestni predsedovia národných výborov. Výstroj a výzbroj príslušníkov VB nech je vždy jednotná.

12./Bezpečostné opatrenie uvedené pod bodom 1-11 učinia okresné národné výbory po predchádzajúcej dohode s príslušným oblastným veliteľom NB a budú dbať jeho event.pripomienok, učinených v záujme bezpečnosti a služby.

b./Stráženie ciest

V prípade,že by pán prezident Republiky časť cesty alebo celú cestu konal automobilom, tu platia všeobecné ustanovenia hlavy A./odsek a, bod 2,3,4,5,6,7,8,9,10 tejto inštrukcie,prispôsobené patrične na premávku po cestách,

Prevedenie týchto opatrení,ktoré okresný národný výbor rovnako po predchadzajúcej dohode s príslušným oblastným veliteľom NB učiní, nastupuje na zvláštny príkaz ONV a závisí hlavne od cestovného rozvrhu pána prezidenta. Okresný národný výbor bude o programe cesty upovedomený Povereníctvom vnútra a oblastný veliteľ NB Hlavným veliteľstvom NB,a to podľa hlavy A./:

1./Upozorňuje sa, že okresní velitelia NB majú byť presne oboznámení s podrobnými okolnosťami a povahou v úvahu prichádzajúcich najdôležitejších automobilových ciest svojho okresu, aby v danom prípade hlboko a účelne bolo prevedené obsadenie a stráženie cesty, po ktorej prechádza pán prezident a jeho družina v automobiloch. Je na predsedoch okresných národných výberov a oblastných veliteľov NB, aby sa presvedčili o tom, či okresní velitelia, NB tomuto požiadavku vyhovujú.

2./Úseky ciest vedúcich horami /:lesami:/,miesta prevozu nebezpečné, kde by mohol niekto prípadne skývať, miesta kde by mohli byť učinené nejaké nástrahy /:prípravy klád, výmoly, drôty, drátené laná atď.:/,nech sú tiež bedlive strážené a vopred prehliadnuté.

3./Na všetkých dôležitých križovatkách ciest a rozcestiach majú byť postavení príslušníci NB,ktorí majú riadičom automobilov ukazovať smer ďalšej cesty. Ukazovanie smeru ďalšej cesty rukou robí sa od okamihu, keď je v dohľade príslušníka NB prvé auto a tak dlho, až je príslušník NB, istý, že bol riadičom automobilu dobre pozorovaný.

4./Miesta,kde cestu pretína železničná trať a prejazd nie je chráneny a závormi, budú okresnými národnými výbormi zaistené a včas oznámené príslušnému odboru pre udržovanie tratí za účelom opatrenia, aby u neuzávorovaných úrovňových prejazdov nedošlo k ohrozeniu jazdy.

Ku každému takému prejazdu, treba určiť jedného príslušníka NB, ktorý by event. dal rukou znamenie, že cesta je voľná /:Výnos Krajinského úradu zo dňa 4.augusta 1930,číslo 32.733 prez.zostáva v platnosti.:/

5./V obciach, ktorými prechádzajú automobily, nech je vždy vjazd do obce a výjazd z obce osadený jedným príslušníkom NB.V obci samej koná však najmenej jedna dvojmužová hliadka bezpečnotnú službu. Keď vítajú zástupcovia hliadka bezpečnostnú službu. Keď vítajú zástupcovia obce pána prezidenta, tak je miesto dotyčnej hliadky v blízkosti uvítacieho miesta. Príslušník NB stojaci pri vjazde do obce,po prejazde automobilov ide tiež k uvítaciemu miestu, aby bol tamojšej hliadke nápomocný. Príslušníci NB s obecnými funkcionármi alebo poriadateľmi slávnostného uvítania starajú sa o to, aby sa obecenstvo k autám veľmi nepribližovalo, vzdialenosť 5 m má byť vždy zachovaná. Obecenstvu nech je vysvetlené, že z väčšej vzdialenosti všetci lepšie uvidia pána prezidenta, lebo z blízka, keď sa prihrnie obyvateľstvo k automobilom, vidia ho len najbližšie stojáci.

Okresné narodné výbory vydajú podľa účelu zájazdu pána prezidenta Republiky a schváleného programu po dohode s príslušným oblastným veliteľom NB ďalšie pokyny k prevedeniu bezpečnostnej služby NB vo svojom správnom obvode.

Hlavné veliteľstvo národnej bezpečnosti.

Hlavné veliteľstvo národnej bezpečnosti učiní prislušné bezpečnostné opatrenia /:napr. sústredenie prislušníkov NB :/ podľa dispozícií, ktoré mu oznámi Povereníctvo vnútra a zariadi kontrolu služby vyššími dôstojníkmi štábu HVNB.

 

 

 

                                   B./Bezpečnostné opatrenie v mieste,kde je cieľ zájazdu

            V mieste, kde je cieľ zájazdu, učiní príslušný okresný národný vybor v dohode s oblastným veliteľom NB príslušné bezpečnostné opatrenia podľa programu a dispozícií, ktoré mu budú oznámené Poverníctvom vnútra.

                                   C./Bezpečnostné opatranie návratu

Poverníctvo vnútra včas oznámi doň a presnú dobu navrátu pána prezidenta Republiky:

1./Všetkým politickým úradom I.Inštancie, ktorých onvodom pán prezdint prezident cestuje,

2./Hlavnému veliteľstvu NB v Brastislave

– C –

ONV a oblastní velitelia NB.

Akonáhle obdržia okresné národné výbory horeuvedený výnos alebo fonogram,postarajú sa predsedovia okresných narodných výborov po predchadzájúcej dohode s prislušným oblastným veliteľom NB o zariadenie týchto bezpečnostých opatrení.

a./Stráženie železničnej trate.

1./Stanice NB ležiace pri tejto želzničnej trati od okamihu, kedy im dôjde rozkaz od okresného veliteľa NB až do prejazdu vlaku s prezidentom Republiky, konajú vo dne, aj v noci intenzívnu službu pozdĺž trati.

 

Zdroj:

ŠAPO, p.Humenné, fond ONV Humenné 14