V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z vojenskej prezenčnej služby v tankovom útvare ČSĽA v Martine.

Denisa Horvatová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Môj otec, Marián Horvat, bol povolaný do základnej vojenskej služby v apríli v roku 1988 ako 18-ročný. Požiadal o odklad, keďže chcel ísť študovať na vysokú školu, avšak odklad odmietli. Nastúpil na poddôstojnícku školu pre vodičov tankov T72 v Martine. Po absolvovaní tzv. príjmača, kde sa mladí vojaci učili základom vojenskej služby ako je napríklad pochodovanie a narábanie so zbraňami, pokračoval v päťmesačnom výcviku v už spomínanej poddôstojníckej škole.  Za najzložitejšie považoval absolvovanie brodov v 5 metrovej vode vo výcvikovom stredisku Lešt v bojových podmienkach počas dňa aj noci.

Po dokončení výcviku ostal na tejto škole ako inštruktor výučby riadenia tanku T72. Tanky T72M1 boli v tej dobe po technickej stránke najlepšími vo Varšavskej zmluve. Otec slúžil v časoch  spoločnej Československej republiky, takže slúžil spolu aj s  mnohými Čechmi.  Vojaci, ktorý prešli tankovým výcvikom pod jeho velením išli do bojových útvarov v Česku.  Jeho nadriadenými boli aj generáli, neskorší náčelníci Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej rebupliky , Blizman a Cerovský.

Počas letného výcviku v Lešti bývalo v jednom stane aj 20 vojakov. V zimnom období boli ubytovaní v zruboch, kde sa tlačilo niekedy až 50 vojakov v jednom zrube. Na Lešti bolo ruské mestečko, kde bol v priamom kontakte s ruskými vojakmi , s ktorými si menili jedlo napr. pečeňové paštéky za rybacie konzervy. Počas 22 mesačného výcviku sa mu spolu s kamarátmi párkrát podarilo odísť z kasární za zábavou do mesta. Raz odišiel na dva dni s kamarátom na vinobranie do Malej Mani, čo sa mu vypomstilo, pretože keď sa vrátil, v kasárňach bol práve poplach a tak ich chytili a na tri dni zavreli do basy. Vojenská služba mala pôvodne trvať 24 mesiacov,avšak vďaka revolúcii v roku 1989 mu odpustili 2 mesiace. Otec na vojnu spomína s úsmevom na tvári aj naproek tomu, že mu na vojne spolu s kamarátmi nebolo vždy do smiechu.

1
Marián Horvat Zdroj: Zbierka Mariána Horvata
« 1 z 7 »

Zdroj: Zbierka Mariána Horvata