Máloktorá historická téma bola tak spolitizovaná a prekrytá množstvom poloprávd, mýtov   a nepresných tvrdení, ako práve problematika spojená s Banderovcami.  Tzv. rejdy UPA  sa územie severovýchodného Slovenska sa stali súčasťou našich povojnových dejín. 

V rámci bližšieho poznávania tejto problematiky na našom webe prinášame sériu dokumentov , ktoré po sebe zanechali československé vojenské, bezpečnostné, ale aj civilné orgány a inštitúcie. propagandistické a únikové prieniky oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na územie Slovenska vyvolali najväčšie akcie československej armády po 2. svetovej vojne a mali aj politický a spoločenský vplyv. Dokumenty pochádzajú z edície prameňov, ktorú zostavil Doc. Michal Šmigeľ.  Dokument, ktorý Vám prinášame dnes je hlásením o pohyboch skupiny banderovcov v časti okresu Humenné, konkrétne v okolí obce Vyšné Ladičkovce.

Oblastné veliteľstvo NB Humenné.

Humenné, 25.august 1945
Číslo 79 dôv./1945
Vec: Ozbrojená tlupa neznámych
mužov – objavenie.

Odpoveď na číslo 20 zprav. 1945

Hlavné veliteľstvo národnej   bezpečnosti

2.oddelenie. zo dňa 10.6.1945.
B r a t i s l a v a.
D ô v e r n é!

Hlásim, že dňa 23.augusta 1945 v dopoludňajších hodinách bola videná roľníkom Jozefom Bobalom z Vyš.[ných] Ladičkoviec č.d.21, okres Humenné, v lese „Ištoka“ severne obce Vyš. Ladičkovce a severovýchodne obce Turcovce, okres Humenné, tlupa ozbrojených mužov v pošte asi 25, ktorá sa informovala, ako je ďaleko železničná trať, či sú na blízku žandári,1 koľko ich je a či je na blízku vojsko, aké vojsko a koľko.

Roľník Jozef Bobala z Vyš. Ladičkoviec, išiel dňa 23.augusta 1945 v dopoludňajších hodinách do lesa „Ištoka“, v katastru obce Vyš. Ladičkovce, okres Humenné obzerať drevo. Asi o 10.hod.prišlo k nemu asi 25 neznámych mužov ozbrojených ruskými automatmi, puškami a ručnými granátmi, ktorí žiadali od neho potraviny. Keď im potraviny nemohol dať, pýtali sa ho, ako je ďaleko žel.trať, kde sú žandári a vojsko, aké je tu vojsko a či je veľa žandárov a vojska. Na tieto otázky im odpovedal Bobala záporne, neviem.

Ozbrojení neznámi muži boli oblečení jednak v rovnošatách ruských vojakov a tiež v civilnom obleku – boli miešaní vojaci aj civili. Ozbrojení boli všetci. S roľníkom a medzi sebou rozprávali rusky. Keď roľníka Bobalu prepúšťali dali mu výstrahu, že ak dakomu povie, že sa s nimi v lese stretol a rozprával, ho rozstrieľajú aj s rodinou.

Prípad oznámil na tunajšom veliteľstve dňa 24.8.1945 brat Jozefa Bobalu, Pavol Bobala, ktorý každodenne dochádza z Vyš.  Do Humenného, kde je zamestnaný. Ide o spoľahlivých občanov, ktorí už v minulosti pracovali v podzemnom hnutí a ktorí aj proti výstrahe prípad oznámili a preto zprávu možno považovať za spoľahlivú a pravdivú. Preskúšať táto zpráva sa nenechala. Vzhľadom na rozsiahlosť lesa, jeho polohy a možnosti úkrytu v ňom, nechá sa usudzovať, že ozbrojená tlupa môže byť v lese usadená.

Podľa nariadenia Povereníctva SNR pre veci vnútorné zo dňa 14.7.1945, číslo 2037/1945 okresný veliteľ NB/jeho zástupca/ chcel bez meškania previesť očisťovaciu akciu, ale nakoľko išlo o väčší počet ozbrojených mužov a nízke stavy členov NB v okrese by nestačili na úspešnú akciu, požiadal cestou ONV v Humennom o poskytnutie ozbrojenej vojenskej asistencie v pošte 80 mužov. Vojenská posádka v Humennom s jej nízkym stavom nemohla poskytnúť a preto požiadala o zaslanie vojska z posádky Michalovce, ktoré dovedna mohli poskytnúť najviac 90 mužov. V dôsledku nedostatku dopravných prostriedkov, vojsko z Michaloviec sa mohlo dostať do Humenného len dňa 25.8.1945 vo večerných hodinách a s akciou sa malo započať dňa 26.8.1945 v skorých ranných hodinách.

Medzi časom, t.j. Dňa 25.8.1945 o 23.hod. prišla zpráva Oblastnému veliteľstvu NB v Humennom, že v obciach Malé a Veľké Staškovce, okres Medzilaborce, sa ubytovalo veľké množstvo ozbrojencov /vlasovcov/, respektíve banderovcov2 v počte 500 až 1000 mužov vyzbrojených automatmi, guľometmi, granátmi a mínometmi, ktorí sú riadne organizovaní – majú kone a povozy a smerujú komplexmi lesov do lesa „Ištoka“, kde boli videní práve hore uvedení muži v počte 25. V dôsledku obavy aby nepatrné množstvo očisťovacieho československého vojska nenarazilo na veľkú presilu, oblastný veliteľ NB v Humennom očisťovaciu akciu odvolal.3

Zpráva sa predkladá: Hlavnému veliteľstvu NB – 2.odd.zprav.sekcii, originál v jednom exemplári priamo, Veliteľstvu 10. pešej divízie, odd. OBZ v jednom exemplári na odpise priamo, zpravodajskému dôstojníkovi v jednom exemplári na odpise priamo a Oblastnému veliteľstvu NB v Humennom na odpise služobným postupom.

Okresný veliteľ NB
[nečitateľný podpis]

_____________________
1 Žandári (alebo četníci) – príslušníci slovenského žandárstva (v časoch Slovenského národného povstania bolo žandárstvo, ktoré prešlo na stranu povstalcov, premenované na četníctvo a pod takýmto názvom pretrvalo do vytvorenia Národnej bezpečnosti na Slovensku), neskôr hovorovo príslušníci Národnej bezpečnosti (tiež „esenbáci“).
2 Správa nadväzuje na zmienku z dokumentu č.5 a podrobnejšie rozvádza udalosť v dokumente č.7.
3 Podrobnejšie pozri v nasledujúcom hlásení OVNB Humenné – dokument č.7.

Zdroj:

ABS Praha, f.307-96-12.

Prebrané z:  ŠMIGEĽ, Michal (ed.): UPA vo svetle slovenských a českých dokumentov (1945 – 1948). Kniha I. Letopis Ukrajinskej povstaleckej armády. Tomus 48. Toronto – Ľviv: Vydavateľstvo „Letopis UPA“, 2010. 861 s. ISBN 978-1-897431-16-0

Obrázok na úvodnej lište je ilustračný.