V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z vojenskej prezenčnej služby v tankovom útvare ČSĽA v Kežmarku a Tachove.

Tomáš Kačur (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Tento príspevok je venovaný fotografiám zo zbierky rodiny Kačurovej týkajúcich sa povinnej vojenskej služby Jána Kačura (nar. 1961). Roku 1979 nastúpil po dobu pol roka do Poddôstojníckej školy vo VÚ Kežmarok (súčasť východného vojenského okruhu), kde bol vyškolený na pozíciu veliteľa tanku. Potom bol s hodnosťou slobodníka na 1,5 roka prevelený do VÚ Tachov, čo bol tzv. bojový pohraničný útvar, teda súčasť západného vojenského okruhu. Tam vykonával funkciu veliteľa tanku. Každý tank mal totiž 4 člennú posádku, ktorú tvorili: strelec, vodič, nabíjač a veliteľ, pričom veliteľ musel byť schopný v prípade potreby zastúpiť ktoréhokoľvek z nich. Každá posádka musela, okrem iného, 2-krát ročne absolvovať tzv. veľké vojenské cvičenie s výjazdom v trvaní 3 – 4 týždne. Menovaný tieto cvičenia absolvoval vo vojenských priestoroch Mětikalov, Slunečná, Lešť, Doupov a Zaľubica pri KM.

f06
Vojaci VÚ Tachov pri údržbe techniky.Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej
« 1 z 6 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Kačurovej