Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. V dnešnom článku sa novinári snažia bagatelizovať hrozbu ruských vojsk vo vtedajšom severovýchodnom Uhorsku, teda aj na území dnešného Slovenska.

 Na haličské bojište vyslaný vojenský zprávodajca „Berliner Lokalanzeiger“-a s 20. februára svojmu časopisu oznámil nasledovné: Boje v Karpátoch nezmenenou prudkosťou trvajú ďalej. Rusi zúfale bojujú, ale ich útoky odrážajú sa na našom fronte. Ačkoľvek vlastné rozhodnutie sa ešte nikde nestalo, pokus Rusov, aby sa predrali cez naše čaty, možno už predsa za definitívne odstránený považovať. Prudšie boje vedú sa od čiary Nadvorna-Kolomea na sever. Rusi zo Stanislavy doviedli väčšie reservy patrne preto, aby každou silou prekazili rýchlé napredovanie nášho pravého krídla, ktoré ich na celom 350kilometrovom fronte vždy väčšmi ohrožuje. V priesmyku Dukla pomaly, ale iste nadobývame priestor. Pri Dunajci nepriateľ sa živšie hýbe, ale jeho útoky sme odrazili. Na dvoch miestach získali sme lokálne úspechy. Aj na fronte pozdĺž rieky Nidy nastáva pomaly čulejší život.

Zdroj:

Slovenské noviny, č.44, 1915

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.