V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje úryvok z kroniky, ktorý opisuje založenie Jednotného roľníckeho družstva v obci Brekov.

 

Založenie Jednotného roľníckeho družstva v obci Brekov

Väčšina občanov v našej obci plne pochopila význam socializácie dediny a založili si dňa:

27. apríla 1959

Jednotné roľnícke družstvo. No našli sa aj takí občania v našej obci ako Andrej Myšľan č. d. 14 Dánková č. d. 167, ktorí nepochopili význam kolektívneho hospodárenia a boli likvidovaní ako úpadkové hospodárstvo. Pri zakladaní Jednotného roľníckeho družstva v našej obci úspešne pomáhala agitačná skupina pre rozvoj Jednotného roľníckeho družstva s vedúcim agitačnej skupiny pre rozvoj Jednotného roľníckeho družstva Lajošom Hankocim a Ladislavom Marťakom z Humenného pracovníkov Okresného národného výboru v Humennom. Veľmi dobré pomáhali pri zakladaní JRD v našej obci aj učitelia z Jedenásťročnej strednej školy z Humenného. Aj miestní občania aktívne pomáhali pri zakladaní JRD a to najmä tajomník MNV Michal Mihaľko a predseda MNV Michal Kováč, ktorý zároveň je aj predsedom dedinskej organizácie KSS v našej obci.

Družstvo začalo hospodáriť približne na 800 hektárov ornej pôdy. Ustanovujúcou členskou schôdzou boli zvolení:

1. predseds JRD                Ján Horváth                        č. d. 96
2. učtovník                         Ján Tušaj                             č. d. 150
3. ved. rastl. výr.               Michal Ištok                        č. d. 40
4. ved. živ. výr.                  Michal Nemec                    č. d. 147
5. ved. stav. skup.             Michal Porvažník              č. d. 134

Správa JRD

1. Jozef Porvažník                            č. d. 140
2. Michal Porvažník                        č. d. 19
3. Michal Štofej                                č. d. 29
4. Andrej Mihaľko                           č. d. 41
5. Juraj Mihaľko                              č. d. 126
6. Michal Baláž                                 č. d. 88
7. Jozef Kašai                                    č. d. 98

Veľmi dobre si počínajú družstevníci pri výstavbe hospodárskeho dvora Jednotného roľníckeho družstva, ktorý sa buduje v údolí rieky Laborec pri železničnej zastávke. Taktiež pri výstavbe hospodárskeho dvora JRD pomáhali aj brigádnici z Humenného z továrne “Kapron” na čele s vedúcim Marchelom vykonali kus chválihodnej a zaslúženej práci. Úspešne svojou organizačnou a brigadnickou prácou prispeli pre rýchlejší rast výstavby hospodárskeho dvora tajomník miestneho výboru Michal Mihaľko, predseda miestneho národného výboru Michal Kováč, Ján Tušaj účtovník JRD Michal Ištok, Michal Porvažník, Ján Horváth predseeda JRD a ďalší. V roku 1959 sa postavil za jeden kravín pre 112 kráv, ktoré sú už v kravíne sústredené. Vo výstavbe je montovaný jeden provizorný kravín pre 60 kusov krav.

DSC_0563
Kravín JRD v obci Brekov.

Zdroj:

Obecná kronika obce Brekov