Ústredný stavebný denník[1]obvykle slúži predovšetkým na prehľadné na zapisovanie prevedených stavebných prác v obci v určitom, spravidla celoročnom období. Takéto záznamy sa vzhľadom na poškodenie infraštruktúry dodnes zachovali vo viacerých obciach okresu Humenné. V úvode stavebného denníka obce Chlmec z roku 1947 je prehľadne spísaný priebeh časti rekonštrukčných prác po vypálení obce v roku 1944. Obzvlášť sú ale pre nás zaujímavé záznamy, napísané ešte pred samotnými stavebnými výkazmi. Nepodpísaný autor stavebného denníka sa totiž spätne vracia k udalostiam, bezprostredne predchádzajúcim vypáleniu obce, pričom sa obzvlášť zameriava na detailný opis sledovaných udalostí, ako aj samotnej rekonštrukcie obe. Týmto teda stavebný denník v detailoch dopĺňa fakty popísané v obecnej kronike, ktorej úryvok z rovnakého obdobia sa tiež nachádza na stránke portálu. Pri hodnotení prameňa ako celku si, celkom prirodzene, musíme dať pozor na možnú emocionálnu zaujatosť, avšak na strane druhej, prinajmenšom drvivú väčšinu faktov, popísaných v denníku potvrdzujú aj mnohé iné, oficiálnymi úradmi vydané pramene vzťahujúce sa k obci v tomto období.

 1. Obec Chlumec bola vypálená Nemcami 11. 11. 1944 pre zabitie deviatich Nemcov v obci partizánmi. Každý dom bol postriekany benzinom a podpáleny. Takto bolo spálených a veľmi ťažko poškodených 42 hospodarských usadlosti a 6 usadlosti ťažko poškodených.

2. Obec bola pojatá do jednotnej akcie stavebnej obnovy a výstavby v auguste 1946 r. podľa zakona 86/1946 o obnove.

3. Obec Chlumec regulačný plán v dobe zadania v auguste 1946 nemala. Avšak, pod vedením p. Ing. Ivasenkom, regulačný plán sa začal robiť 5. 1. 1947.

4. Povereníctvo techniky v Bratislave dňom 26. Nov. 1946 zadáva výstavbu a obnovu obce Chlumec po číslom 71. 107 – IV/ 4 – 1946 firme Ľudovít Sánto a spol, Prešov.

5.V obci boli odhady prevedené 8 – 13. sept. 1946 p. Ferenčíkom, smluvným techn. úradníkom štát. stav. správy v Košiciach.

6. V obci sa postavia typove stavby HU – 18 a HU – 3, ktore boly prepracované dľa pôvodného plánu výstavby pov. Techniky a prispôsobene k miestným pomerom v obci Chlumec.

7. V obci boly čiatočne opravene obyt. domy Komisiou pre pomoc Východoslovenským okresom v počte 18. Opravu prevádzala firma Ľudovít Sánto a spol Prešov. Hospodárské staviská opravili a znovu postavili už zväčša obyvatelia. Peňažitté podpory dostali na tie stavby od ONV v Humenmom, hmotnú podporu /stav. drevo/ od ONV v Humennom a od voj. lesných podnikov v Kamenici.

8. Prípravné práce k výstavbe sa začaly 1. 3. 1947.

9. Obecná komisia pre stavebnú obnovu v smysle zákona 86/46 určila stavebníkov dľa operatívneho plánu na rok 1947.[2]

10. Okrem novostavieb stav. firma prevedie v obci aj opravu a prístavby na vojnou poškodených domoch.

11. Stavebne povolenie bolo vydané štát. stav. úradom v Michalovciach hromadne na opravy, prístavby a novostavby. Výmer bol vydaný v smysle paragrafu 3 predpisov stav. štatútu býv. župy Zemplínskej pod číslom 20/ 3113/ 1914, číslo stav. povolenia na obnovné práce vydané štát. stav. úradom v Michalovciach – 1978 – III / 1947, číslo stav. povolenia na novostavby vydané štát. stav. úradom v Michalovciach – 1979 – III / 1947

12. Na domy bude ako hlavny stav. materiál použity kameň, beton, tehla a azbestova krytina. V obci sa doluje kameň a piesok na murovanie, ostatný stavebný materiál sa musí dovážať nákladnými autami z Humenného.

13. Referentom pre obec Chlumec na ŠSÚ v Michalovciach je p. Ing. K. Točík, techn. úradník.

Miestny dozor v obci Chluuec- J. Ferenčík, smlluvný techn. úradník ŠSÚ v Michalovciach.

Úradne ustálený zmocnenec- Onrej Chromý, predseda MNV v Chlumci.

—————————————————————————————

[1] Dokument si zachováva pôvodný pravopis prevzatý z denníka vrátane zemepisných názvov.

[2][2] Z dokumentu na tomto mieste pre slabú čitateľnosť vynechávame konkrétny zoznam občanov, u ktorých sa na rok 16947 plánovalo prevedenie stavebnej obnovy.