V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z kultúrno-spoločenských aktivit v obci Ľubiša.

Kristína Veľasová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Kultúrno-spoločenské aktivity v Ľubiši v 70 tých rokoch zabezpečoval riaditeľ miestnej základnej školy Anton Fiala zároveň ako osvetový pracovník túto funkciu vykonával nepretržite od roku 1957 do roku 1982. Od 1.9.1982 nastúpila osvetová pracovníčka Magdaléna Fabianová. Úlohou osvetového pracovníka patrila príprava kultúrnych programov, prednášok k rôznym príležitostiam či spoločenským výročiam (Víťazný február, MDŽ, 1. a 9. máj, zjazdy KSČ, výročia SNP, VOSR a pod). Medzi dôležité úlohy patrilo organizovanie masovo politickej činnosti. Pozornosť sa venovala i svetonázorovej výchove mladej generácie, ale aj napriek tomu sa na vyučovanie náboženskej výchovy prihlásilo až 85% žiakov. Aktívnu činnosť v obci vyvíjali krúžky záujmovo – umeleckej činnosti napr. divadelný, stolnotenisový, fotografický a pod. Pri príležitosti 60. výročia založenia ochotníckeho divadla ochotníci naštudovali divadelnú hru Jána Chalúpku „Kocúrkovo“ – stará láska nehrdzavie. Počas celého obdobia činnosti sa vystriedalo asi 300 ochotníkov. Môžeme spomenúť divadelné hry: „Páva“, „ Statky zmätky“, „Pani richtárka“, „Kamenný chodníček“, „Svadobný závoj“, a iné. V dedine pôsobili i viaceré spoločenské a záujmové organizácie NF (národný front), SZM (Socialistický zväz mládeže), ČSČK (Československý červený kríž). SZŽ (Socialistický zväz žien) a iné.

Capova 4
ocenenia ženám odovzdáva členka predsedníctva okresnej organizácie SZŽ v Humennom a 1. tajomník OV KSS pán Ivan Roháč
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Veľasovej.

Článok editoval Tomáš Šepeľa.