Situačné správy podávané v povojnovom období v určitých periodických, obvykle mesačných cykloch boli zamerané na mnohé okolnosti týkajúce sa tak sociálnych, politických ako aj ekonomických pomerov v okresoch na celom Slovensku. Údaje získané z takýchto správ slúžili príslušným úradom miestnych ONV a MNV na monitorovanie potrieb jednotlivých obcí a zároveň na odstraňovanie zistených nedostatkov. Dnes si z takýchto správ môžeme vytvoriť pomerne reálny obraz o vývoji sociálnej a ekonomickej situácie v jednotlivých obciach okresu. Nedostatkom takto zachovaných dokumentov je, že sa zachovali len v zlomkoch, prípadne vôbec, ako vyplýva aj z tu publikovaných dokumentov. Napriek tomu sú však takéto typy dokumentov z nášho pohľadu cenným zdrojom informácií..

 Predmet: Situačná správa – periodické hlásenie

Ku číslu 266/1945

Úradu Okresného národného výboru v Humennom.-

 K predmetnej záležitosti na jednotlivé body predkladám nižeuvedenú správu

 ad.1.V každej obcí tunajšieho not. obvodu sú 2 politické strany a to strana komunistická a demokratická. Politický organizované nie je ani 30% civ. obyvateľstva. Presný stav opísať nemôžem, lebo organizovanie dosiaľ skončené nebolo. Medzi stranami nie je dosiaľ bratská spolupráca.

ad.2.Sociálne pomery sú dobré a uspokojivé.-

ad.3.Pozemky boly podľa dnešných pomeroch včas a riadne obrobené. Roľnícky ľud plní svoje povinnosti poctivé a svedomite.- Úroda sa ukazuje dobrá.Je nedostatok koní, preto by bolo potrebné prideliť pre obce tun. obvodu asi 150-200 koní. Pre nedostatok petroleja by bolo potrebné aby elektrické vedenie pre obec Hažín a Kamenica n. Cir. Bolo čímskôr znovu vybudované.-

ad.4. Obyvatelstvo tunajšieho obvodu je riadne zásobené, nedostatok sa ukazuje iba v cukru, masti, solí a octu.-

ad.5. Čínnosť miestnych osvetových komisií dosiaľ nezapočala. Miestne osvetové komisie budú v každej obcí zreorganizované a tak sa započne ich kultúrna osvetová a ľudovýchovná činnosť.

ad.6. Každá obec tunajšieho obvodu dľa možnosti koná svoje povinnosti týkajúce sa verejnej zdravotne – policajnej služby. Nákazlivá nemoc nebola ani hlásená ani zistená

7.MNV v každej obcí riadne konajú svoje povinnosti.

8.V tunajšom obvode v každej obci je pokoj a poriadok.-

9. Bytová núdza nie je.-

          V Kamenici n/C  dňa  6 júla  1945

          Ved. Úradu MNV.

 

Číslo: 987/1945

Predmet: Situačná zpráva – periodické hlásenie za mesiac december 1945

K číslu 266/1945

Prez. Okresného národného výboru v Humennom.-

 K predmetnej záležitosti na jednotlivé body predkladám nižeuvedenú zprávu

 

ad.1. V každej obcí tunajšieho notárskeho obvodu sú 2 politické strany a to strana komunistická a demokratická. Politický organizovaných nie je asi 40% obyvateľstva. Presný stav opísať nemôžem, lebo organizovanie dosiaľ skončené nebolo. Medzi politickými stranami Je doposiaľ dostatočne dobrá spolupráca.

ad.2. bezpečnostná služba funguje, tak že je zaistená.

ad.3. Sociálne pomery sú dobré a uspokojivé.

ad.4. Pozemky podľa dnešných pomeroch včas a riadne obrobené. Roľnícky ľud plní svoje  povinnosti poctivé a svedomite. Úroda sa ukazuje dobrou. Je nedostatok koní, preto by bolo potrebné prideliť pre obce tunajšieho obvodu asi 70-140 koní. Pre nedostatok petroleja  je veľmi potrebné, aby elektrické vedenie pre obce Hažín a Kamenica n./ cir.  bolo čím skôr znovu vybudované.

ad.5. Obyvateľstvo tun. obvodu je riadne zasobené, nedostatok sa ukazuje iba v cukru, masti, soli, octu, obuvi a šatstve.

ad.6. Kultúrna činnosť v obciach obvodu už čiastočne začala.

ad.7. Každá obec tunajšieho obvodu dľa možnosti koná svoje povinnosti týkajúce sa verejnej zdravotnej – policajnej služby. Nákazlivá nemoc/záškrt/ sa vyskytla, na ktorú zomrelo 4 detí a hneď bolo okresným lekárom prevedené šetrenie.-

ad.8. MNV v každej obcí riadne konajú svoje povinnosti.

ad.9. V tunajšej obcí a obvode v každej obcí je pokoj a poriadok.

ad.10 Bytová núdza nie je.

ad.11 Úrady už  fungujú.

ad.12 Stav národnej bezpečnosti je v tunajšom. obvode zodpovedný.

V kamenici n./cir. dňa 5. Januára 1946.

Prednosta úradu MNV

 

Číslo: 47/1946

Predmet: Situačná zpráva – periodické hlásenie za mesiac február 1946

K číslu 266/1945

Prez. Okresného národného výboru v Humennom.-

 K predmetnej záležitosti na jednotlivé body predkladám nižeuvedenú zprávu

1. a. V každej obcí tun. obvodu sú 2 politické strany a to strana komunistická a  demokratická. V každej obcí je už  založený aj roľnický sväz. Politické organizovanie nie je asi 45%. Presný stav opísať nemôžem, lebo organizovanie dosiaľ skončené nebolo. Začína sa vyvíjať predvolebná kompania oboch politických strán.

2. Bezpečnostná služba funguje.

3. Sociálne pomery sú dobré a uspokojivé.

4. Roľnícky ľud plní svoje povinnosti poctivé a svedomité. Roľnici začínaju vyvážať hnoj na svoje pozemky. Je nedostatok koní a ošípaných. Preto by bolo potrebné prideliť pre tun. obvod asi 40-80 koní. V obci Hažíne a v Kamenici n./cir. Je vybudované a čiastočne po domoch pozavádzané elektrické vedenie.

5. Obyvateľstvo tun. obvodu je čiastočne zásobené. Najväčší nedostatok sa ukazuje iba v soli, masti, a hlavne obvuvi a šatstve.

6. Kulturna činnosť v obciach obvodu už čiastočne začala.

7. Každá, obec tunajšieho obvodu dľa možnosti koná svoje povinnosti tykajúce sa verejnej zravotnej – policajnej služby. Nákazliva nemoc sa nevyskytlá.  MNV v každej obcí iba čiastočne konajú svoje povinnosti. V tunajšie obcí a obvode je čiastočný pokoj a poriadok. Bytová núdza nieje. Úrady už dobre fungujú. Stav národnej bezpečnosti je v tun. obvode zodpovedný.

V Kamenici n/Cir. dňa 1. Marca 1946.

Prednosta úradu MNV

Zdroj:

Ša PO, pobočka Humenné, fond ONV Humenné, šk. 4, Situačná správa – periodické hlásenie, spis č. 266/1945 prez.