V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z ľudovej školy v Lackovciach

Paulína Šompľaková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Fotografie pochádzajú z rokov 1941 až 1943 kedy moja babka Anna Šompľaková (Ivaňová) z Lackoviec navštevovala miestnu ľudovú školu. Niekoľko rokov po zavedení šesťročnej povinnej školskej dochádzky v Uhorsku bola v obci oficiálne zriadená Ľudová škola. Táto zmena mala pozitívny vplyv na úroveň vzdelávania. V škole sa žiaci učili hlavne čítať, písať, počítať, osvojovali si tiež základy náboženstva. Na písanie boli využívané tabličky s grifitom (na jednej strane vodorovné riadky, niektoré z nich mali na druhej strane aj štvorčeky na počty). V školských miestnostiach sa kúrilo drevom, ktoré prinášala samotná školopovinná mládež. Deti navštevovali školu iba v zime, lebo počas ostatných mesiacov museli pomáhať svojim rodičom pri poľnohospodárskych prácach. Napriek tomu, že víťazné mocnosti Dohody stanovili hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom, regionálne úrady sa s tichým súhlasom budapeštianskej vlády snažili posunúť maďarské hranice čo najďalej v prospech Maďarska. Väčšina bohatších remeselníkov a židov rozprávala po maďarsky alebo nemecky a neboli tolerantní voči práve vzniknutej ČSR, preto sa v ľudových školách učilo aj naďalej v maďarčine. Do roku 1925 sa žiaci učili domy keďže v dedine nebol žiaden kvalifikovaný učiteľ. Až po zavedení povinnej školskej dochádzky (1927) začali úrady riešiť túto situáciu a v Lackovciach zriadili pobočku kochanovskej ľudovej školy z ktorej o dva roky neskôr vznikla už oficiálne Ľudová škola Lackovce. Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠANO) z októbra 1940 museli školu opustiť všetci žiaci židovského pôvodu. Na kultúrnom živote Lackoviec sa podieľali najmä žiaci miestnej školy (pôsobila tu napr. aj Hlinková mládež) pod vedením svojich pedagógov nacvičovali slávnostné programy či akadémie a prezentovali ich pri rôznych štátnych sviatkoch a výročiach.

13. marca 1943 V. trieda ľud. škola Lackovce

 Na tejto fotografii je zachytená Anna Šompľaková rod. Ivaňová so svojimi spolužiačkami počas štúdia v ľudovej škole v Lackovciach.

1940 ľudová škola Lackovce

Na tejto fotografii je zachytená Anna Šompľaková rod. Ivaňová počas štúdia v ľudovej škole v Lackovciach.

1942 ľud. škola Lackovce pri Laborci

Na tejto fotografii je zachytená Anna Šompľaková rod. Ivaňová so svojimi spolužiačkami počas štúdia v ľudovej škole v Lackovciach.

1942 ľudová škola Lackovce pri Laborci

Na tejto fotografii je zachytená Anna Šompľaková rod. Ivaňová so svojimi spolužiačkami počas štúdia v ľudovej škole v Lackovciach.

Ľudová škola Lackovce 1941-B

Na tejto fotografii je zachytená Anna Šompľaková rod. Ivaňová počas štúdia v ľudovej škole v Lackovciach.

Ľudová škola Lackovce  1941-A

Na tejto fotografii je zachytená Anna Šompľaková rod. Ivaňová počas štúdia v ľudovej škole v Lackovciach.

Zdroj:

 Súkromná zbierka Pavla Šompľaka. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.