Udalosti II. svetovej vojny citeľne zasiahli do života obyvateľov slovenských obcí. Vojna po sebe zanechala značné škody na majetku obyvateľov. Okrem priamych materiálnych škôd na nehnuteľnom majetku, citeľným zásahom do života obyvateľov boli rekvirácie koní armádou. Najmä v závere vojny sa stalo bežným javom, že príslušníci armád vo veľkých množstvách rekvírovali kone pre potreby vojnovej mašinérie. Robili tak bez rozdielu príslušníci všetkých armád, ktoré na našom území pôsobili. Predkladaný dokument prináša svedectvo o tom, ako dve svetové vojny zasiahli územie severovýchodného Slovenska a zároveň približuje, akým dôležitým pomocníkom pre obyvateľstvo bol kôň.Dokument ponechávame v pôvodnom znení aj s gramatickými a štylistickými chybami. Opravené boli len zjavné preklepy v slovách z dôvodu, aby bol zachovaný význam vety.

Miestný národný výbor v Habure, okres Medzilaborce.

Čj.: 1286/I945.                                                                    V Habure, dňa 5 sept. 1945.

Predmet: Obec Habura, žiadosť o pridelenie reverzných koní.

 

V e l i t e ľ s t v o   e v i d . k o ň s t v a   10.

v Košiciach.

Miestný národný výbor v Habure prosí Veliteľstvo evid. koňstva 10 v Košiciach prideliť 150 koní na reverz podľa §-u 27 br. zák. pre roľníkov zničených vojnou v obci Habura.-

D ô v o d y :

Obec Habura bola za prvej svetovej vojny teda v roku 1914 – 1918 dejišťom krutých bojov, takže obyvateľstvo muselo byť evakuované. Evakuáciou bolo obyvateľstvo úplne zničené a ožobráčené. Jak obytné, tak hospodárske staviská boly so zemou srovnané a všetko vypálené. Vracajúce sa obyvateľstvo nenašlo nič zo svojich chalup. Od tých čias za niekoľko rokov datuvala tu bieda tunajšieho ľudu, ktorý musiel len požičkami si staviť nový domov, pole ktoré súc zákopami srovnavať a takto zaisťovať nový život. Po dobu 15 – 20 rokov obyvateľstvo obce Habury odstranilo od seba tu hroznú biedu čo ale v dobe terajšej vojny opätovne strietlo sa s tou ťažkou biedou, nakoľko v obci bola za 12 týždňov usadená fronta, obyvateľstvo po túto dobu skryvalo sa v lesách, kde skutočne prežilo ťažkú biedu hladu a zimy. Po posunutí fronty obec ostala dolinou plaču a slez, keďže vracajúcie sa obyvateľstvo do obce nenašlo viac nič len hrsť prachu so svojich domov a tiež dobytok, kone a kravy jedná časť v chlievach zhorela a druha časí na dvore, na cestách a v zahradoch leží zastrelená. Každý majiteľ vidiac tot zdviha ruky k nebu a plače nad svojou biedou s ktorou sa po navrate z lesa strietol. Obyvateľstvo po celú zimu ba aj dnes žije len v pivnicách a v bunkeroch vojenských.

Obec pred vojnou mala 460 koní, čo povojne v obci nebolo ani jedného, horkou a ťažkou biedou niektorí obyvatelia sohnali poťažne kupili si kone a dnes je v oboi celkový stav koní 43.-

Celý chotár obce Habura je neobrobený a čáka tu žijúce obyvateľstvo hlad, keďže obyvatelia nemajú kde bývať a tiež nemajú s čím kus zeme zorať, aby na budúci rok mohli očakavať aspoň nejakú urodu a predbežne zachraniť sa od hladu smrti a tiež na túto zimu keď nieto domkov zaistiť sa drevom, aby aspoň nemusieli trpeť ešte aj zimu.-

Z uvedených dôvodov obec prosí aby boli je pridelení voj .kone 150 kusov na reverz aby mohla na podzim siaťbu aspoň čiastočne previesť a aj jame hospodárske práce začať a na výžive sa zaistiť a takto by sa odstranila národohospodárska strata jak štátu a taktiež aj obyvateľstva.-

Dúfame, že našej žiadosti bude prajne vyhoveno a žiadaný počet koní bude nam čo skoro priznaný.

Členovia MNV                                                                  Predseda MNV

[podpisy]                                                                               [podpis]

Zdroj:

Štátny archív Prešov – pobočka Humenné, fond Okresný národný výbor Medzilaborce, šk. 1b, Kone odovzdané pre ČA

Obrázok na úvodnej lište je ilustračný.