V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša informácie o kúrii v obci Udavské.

Simona Lorková (  Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Najstaršia písomná zmienka o dedine Udavské pochádza z roku 1317, odkedy patrila šľachticom Drugethovcom a bola majetkovou súčasťou ich humenského panstva. Kaštieľ (kúria) bol postavený v 17. storočí v barokovom slohu. Udavčianskemu panstvu patril nie len kaštieľ, ale aj väčší majetok a lovecká záhrada so zverincom. K panstvu patrila taktiež usadlosť Kereknye, ktorá sa v 15. storočí spomína ako majetok Drugethovcov. V rozsudku kráľa Ferdinanda I. Habsburského z roku 1551 sa obec Udavské uvádza ako predmet sporu medzi Drugethovcami so Zolyoniovou Katarínou a Zambory Mihaľovou. Po smrti posledného Drugetha-Žigmunda II. v roku 1684, prechádza majetok na jeho tri dcéry. Jeho dcéra Klára sa vydala za grófa Zichyho, čím majetok prešiel pod jeho správu. Ich dcéra Mária sa vydala za grófa Csákyho, a  tak sa rod Csákyovcov stal novým vlastníkom kaštieľa i  všetkého, čo k nemu patrilo. V roku 1810 predávajú Csákyovci kaštieľ Anne von Haller – matke Pavla Szirmayho. Dve dcéry grófa Szirmayho sa po vydaji odsťahovali z Udavského, a preto ho Szirmayovci využívali už len ako letné sídlo. Počas ich neprítomnosti ho spravoval správca Bakšay. Po jeho smrti predávajú dcéry celý majetok vládnemu radcovi Ing. Tomášovi Sekaninovi z Kolína. Ten kvôli udalostiam II. svetovej vojny predáva majetok Mikulášovi Hučkovi a jeho manželke Márii, ktorí ho kupujú už v zlom stave, no stali sa jeho vlastníkmi až do poštátnenia. Ku kaštieľu patrilo aj 1800 hektárov ornej a lesnej pôdy, park so vzácnymi drevinami a malý rybník, pri ktorom boli tenisové kurty. Jeho poslední majitelia venovali obnove a údržbe málo pozornosti. Dnes je tam už len hospodárska budova, avšak samotný  park a rybník pripomínajú ešte veľkosť a bohatstvo niekdajších majiteľov.

Kúria v Udavskom

foto4

Kúria v Udavskom foto3

Kúria v Udavskom

foto2

Kúria v Udavskom

foto1

Kúria v Udavskom

Príspevok editovala Paulína Šompľaková.

ZDROJE:

http://naseobce.sk/mesta-a-obce/1502-udavske

http://www.udavske.sk/historia-/zaujimavosti-/

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/