Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V dnešnom príspevku prinášame patriotický článok o obrane pevnosti Przemyslu.

 

“Kölnische Volkszeitung” píše : Strašná porážka, ktorú hrdinskí obrancovia Przemyslu už i dosiaľ zapríčinili Rusom a ešte vždy zapríčiňujú, akonáhle sa nepriateľ dostane do strelnej diaľky pevnostných kanónov, vyjadrená v číslach so zarátaním ztrát prvého marného dobíjania, činí dosaváď pätadeväťdesiattisíc ľudí. A Przemysel ešte neni v rukách nepriateľa. Ba možnosť zaujatia Przemyslu stále klesá, lebo ruská válečná sila v západnej Haliči a v Karpátoch očividome slabne a nemožno predpokladať, že keby sa Rusi aj znova hnali útokom na hradby, či budú mať dosť času ku tomu, aby porobiliporiadky, ktoré sú potrebné k premoženiu pevnosti. Uzatvárajúc zo zpráv o válečnompoložení Rusi sotva budú mať dosť času ku tomu, aby Pezmysel zaujali prv, než bude rozhodnutý osud ruských armád v Haliči.

Pri prvom dobíjaní generál Dimitriev Ratko – dľa najnovších dát – mal sedem divísií pechoty a jedom zbor jazdy. Teraz obliehajúc armádu – ako z ruských chýrov vysvitá – značne posilnili tak, že sa sotva mýlime, keď počet dobíjajúceho vojska šacujeme na dvakratstotisíc hláv. Obranou tejto pevnosti vo válečnej historii možno bude spomínať čo vzor a tie udalosti, ktoré sa okolo Przemyslu odohrávajú, pobádajú človeka, aby ich porovnal s podobnými válečnými operáciami v posledných sto rokoch. Ztrata Rusov je už tolká, že sa temer vyrovnáva ztrate najkrvavejších bitiek posledných troch století. Tak ku príkladu v rusko-japonskej vojne pri Mukdene Rusi utratili súhrnom 96 000 ľudí; v bitke bojovalo 310 000 ľudí. Ztraty Rusov pri Przemysli dvakrát prevyšujú tú ztratu, ktorá ich bola stihla v bitke pri Šahove kde 210 000 Rusov stálo proti 145 000 Japoncom. Ďalej previšujú aj tie ztraty, ktoré pri Borodinove utrpely všetky v bitke zúčastnivšie sa čaty.

Čo sa týka veľkosti obliehajúcej armády, Priezmysel obliehajúca armáda ( od 300 rokov ) stojí na druhom mieste, lebo len pri obliehaní Paríža bola väčšia nemecká armáda, jako je ruská armáda okolo Przemyslu. Paríž totižto obliehalo 240 000 Nemcov. Viedeň r. 1683., Sebastopol roku 1854-55. a Matz r. 1870. obliehalo len 200 00 mužov. Z porovnania s dobíjaním Port-Artura vysvitá, že japonská dobíjajúca armáda pozostávala zo 40 00 chlapov Obidve čísla úplne sa srovnávajú s pomerom síl Przemysel obliehajúcich a brániacich pri prvom dobíjaní, ktoré sa skončilo 11. októbra minulého roku. Japonci pri Port-Arture utratili 29 000 mrtvých a zmiznuvších a 60 000 ranených a Rusi utratili 30 000 mrtvých a ranených. Tam dobíjajúci došli cieľa, kdežto dosiahnutie cieľa pri Przemysli zo strany Rusov je veľmi ďaleké a Rusi už predsa utratili 95 000 ľudí. Dobíjanie Przemyslu je už dnes jednou z najväčších episod svetovej histórie.

Zdroj :

Slovenské noviny; v Budapešti, v utorok, 26. januára 1915; ročník 30.; číslo 20.