V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Fotografie pochádzajú z agrárnych dožinkových slávností v medzivojnovom Humennom.

Viktória Kačurová (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné)

Najsilnejším politickým subjektom v medzivojnovom Humennom bola z dlhodobého pohľadu agrárna strana, majúca súčasne i najväčší politický vplyv. Až do polovice 20.rokov sa však jej predstaviteľom nedarilo vytvoriť v meste podmienky pre sústavnejšiu činnosť. V uvedenom období sa upierala hlavne o podporu vidieka. V 30. rokoch agrárnici v Humennom venovali zvýšenú pozornosť kreovaniu vlastnej mládežníckej organizácie. V polovici 30. rokov boli v Humennom organizované agrárne dožinkové slávnosti a pôsobila tu okresná jednota Slovenského republikánskeho dorastu. Pamätnou sa stala slávnosť, ktorá sa uskutočnila 20.septembra 1936, keď za účasti približne 5000 účastníkov z mesta i okolia, ako i poslancov krajinského i celoštátneho parlamentu za agrárnu stranu, sa prvýkrát oficiálne predstavila Sedliacka jazda z Humenného a okolia. Po jej skončení sa uskutočnilo ľudové zhromaždenie na vtedajšom Štefánikovom námestí pred tzv. Roľníckym domom. Prostredníctvom organizovania podobných masových akcií si agrárna strana až do jesene 1938 upevňovala svoju vedúcu pozíciu v Humennom a okolí. Fotografie v príspevku symbolizujú momenty z dožinkovej slávnosti v meste.

Zhromaždenie mládeže z Ľubiše s učiteľom Júliusom Škábľom Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

Zhromaždenie mládeže z Ľubiše s učiteľom Júliusom Škábľom
Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

 

Spoločné otvorenie slávnosti pred Roľníckym domom Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

Spoločné otvorenie slávnosti pred Roľníckym domom
Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

 

Ľudový sprievod občanov v meste Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

Ľudový sprievod občanov v meste
Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

 

Zdroj: Zbierka rodiny Kačurovej

Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií

Článok editoval Samuel Stebnický