Máloktorá historická téma bola tak spolitizovaná a prekrytá množstvom poloprávd, mýtov   a nepresných tvrdení, ako práve problematika spojená s Banderovcami.  Tzv. rejdy UPA  sa územie severovýchodného Slovenska sa stali súčasťou našich povojnových dejín.  V rámci bližšieho poznávania tejto problematiky na našom webe prinášame sériu dokumentov , ktoré po sebe zanechali československé vojenské, bezpečnostné, ale aj civilné orgány a inštitúcie. propagandistické a únikové prieniky oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na územie Slovenska vyvolali najväčšie akcie československej armády po 2. svetovej vojne a mali aj politický a spoločenský vplyv. Dokumenty pochádzajú z edície prameňov, ktorú zostavil Doc. Michal Šmigeľ.  Dokument, ktorý Vám prinášame dnes je rozkazom veliteľa 4. vojenskej oblasti generála Širicu. Veliaci generál v ňom konštatuje pasivitu a nedôsledný postup voči rôznym ozbrojeným skupinám (spoločne nazývaných Banderovci), ktoré narúšajú hranice Československa.

VELITEĽSTVO 4.OBLASTI

Bratislava, 15. Apríla 1946
Čís. 34.542.Taj.1.oddel.1946.

Osobitný rozkaz k akciám na východnom Slovensku.

Zo všetkých hlásení, ktoré dostávam o preniknuvších skupinám Benderovcov cez štátne hranice ako ich voľných pohyboch a pochodoch v hlbokom území vých. častí vých. Slovenska, mám dojem, že príslušným veliteľom vojenských  jednotiek do týchto území poslaných, neni dobre známy ich úkol alebo že svoje úlohy neplnia. Činnosť veliteľská dosiaľ spočíva podľa doterajších výsledkov len v konštatovaní sily a pohybu bánd a ich sledovanie. Táto zarážajúca skutočnosť núti ma upozorniť dôrazne a naposledy znovu všetkých veliteľov na ich úlohy,      za  provedenie ktorých sú mi osobne zodpovední.

Podľa medzinárodného práva nesmie cudzia osoba ozbrojená pre-kročiť hranice štátu. Ako náhle sa tak stane, musí byť okamžite odzbrojená a intervenovaná a po dohode s príslušným štátom vrátená na jeho územie. Nedáli sa odzbrojiť dobrovoľne, musí byť taktiež ihneď použité všetkých prostriedkov i zbrane, aby bola zneškodnená. Na naše územie prenikly ozbrojené bandy, ktoré olupujú vlastné chudobné obyvateľstvo, ktoré dosiaľ samo žije v biednych pomeroch v dôsledku vojny a šíri propagandu nám nepriateľskú. K ochrane vlastných štátnych hraníc  a k ochrane vlastných spoluobčanov a zjednanie kľudu a poriadku boly vyslané do ohrozeného priestoru vojenské jednotky s úkolom:

1/ Odzbrojiť a internovať všetky cudzie osoby a bandy, ktoré prešly ilegálne hranice a potulujú sa na vlastnom našom území.
2/ Nedajú-li sa dobrovoľne odzbrojiť, zničiť ich bezohľadne všetkými prostriedkami.
3/ Poskytnúť civilnému obyvateľstvo všetku podporu a ochranu.
4/ Čo najskôr vyčistiť celé územie od týchto bánd a zjednať kľud  a poriadok.
5/ Zaistiť štátne hranice a zabrániť novému prechodu ďalších  bánd.
Príslušníkov vojska, NB a FS, ktorí toto nariadenie nebudú plniť do všetkých dôsledkov ihneď zaistiť a eskortovať vojenskému súdu do Košíc.
Náčelníkovi oblastnej správy výchovy a osvety nariaďujem vydať patričné rozkazy pre osvet. dôstojníkov u jednotiek zaradených k plneniu horeuvedeného úkolu na vých. Slovensku.1

Tento rozkaz musí preniknúť k tým najnižším veliteľom a vojskom.
Proti každému veliteľovi a vojskoví, ktorý danú úlohu nesplnia a po- ruší tak svoju prísahu, zakročím všetkými prostriedkami.

Dostane: Vel. skupiny plk. KUNA pre podriadené jednotky.2

Za správnosť:

Veliteľ 4. oblasti:                                                                                                    brig. gen. Michal ŠIRICA, v.r.

Náčelník štábu VO-4:                                                                                              pplk. gšt. Elemír POLK, v.r.

__________________________
1   Pozri Osvetový rozkaz k Operačnému rozkazu č.1 – dokument č. 149.
2 Osobitný rozkaz k akciám na východnom Slovensku veliteľa 4.       vojenskej oblasti bol adresovaný veliteľstvu 10. pešej divízie v Košiciach, ktoré nasledujúceho dňa (16. Apríla) ho v plnom znení vyexpedovalo na vedomie         a prevedenie podriadeným jednotkám nasadeným proti UPA. (VHA Bratislava,  f. Operace „Banderovci“, šk. 99, inv.č. 515.)

Zdroj:

VHA Bratislava, f. Operace „Banderovci“, šk. 70, inv.č. 322-323.

Prebrané z:  ŠMIGEĽ, Michal (ed.): UPA vo svetle slovenských a českých dokumentov (1945 – 1948). Kniha I. Letopis Ukrajinskej povstaleckej armády. Tomus 48. Toronto – Ľviv: Vydavateľstvo „Letopis UPA“, 2010. 861 s. ISBN 978-1-897431-16-0

Obrázok na úvodnej lište je ilustračný.