Máloktorá historická téma bola tak spolitizovaná a prekrytá množstvom poloprávd, mýtov   a nepresných tvrdení, ako práve problematika spojená s Banderovcami.  Tzv. rejdy UPA  sa územie severovýchodného Slovenska sa stali súčasťou našich povojnových dejín. 

V rámci bližšieho poznávania tejto problematiky na našom webe prinášame sériu dokumentov , ktoré po sebe zanechali československé vojenské, bezpečnostné, ale aj civilné orgány a inštitúcie. Propagandistické a únikové prieniky oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na územie Slovenska vyvolali najväčšie akcie československej armády po 2. svetovej vojne a mali aj politický a spoločenský vplyv. Dokumenty pochádzajú z edície prameňov, ktorú zostavil Doc. Michal Šmigeľ.  Tento dokument je hlásením Oblastného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Medzilaborciach. Obsahuje informácie o pohybe  banderovcov na územie časti okresu  Stropkov ( dnes okres Humenné) a okresu Humenné.

Oblastné veliteľstvo NB Humenné.

Humenné, 29.augusta 1945
Číslo:79-1.dôv./45.
Vec:Situačné hlásenie.
Hlavné veliteľstvo NB

2. oddelenie zprav.sekcia.
Bratislava.

Hlásim:
Banderovci sa nachádzajú stále v okrese Stropkov. Podľa dnešnej zprávy, ktorú uvádzam je zrejmé, že sa Banderovci sťahujú do okresu Humenné. Dňa 29.8.1945 o 24.hodine hlásili tunajšiemu veliteľstvu členovia NB zo stanice NB Košarovce, že dňa 29.8.1945 o 21. hodine prišli na stanicu NB Košarovce hlásiť občania z Vyšnej Sitnice, okres Stropkov toto: ,,Vyšnia Sitnica ¹ je obsadená Banderovcami. Banderovci nepustia nikoho von z dediny.” Občania, ktorý doniesli túto správu ušli z Vyšnej Sitnice, keď bola obsadená Banderovcami. Sila  Banderovcov je  asi 300-500 mužov úplne vyzbrojených. Majú ľahké a ťažké guľomety, automaty a protitankové pušky. Banderovci prišli do Prituľan a Rohožníka.

O tomto hlásení som osobne, ústne vyrozumel zpravodajského dôstojníka OBZ v Humennom, ktorý zariadi ďalšie potrebné. Veliteľa asistenčného práporu som vyrozumieť nemohol, lebo je niekde v okolí Hanušoviec. Či je zpráva pravdivá neviem udať, lebo nie je ešte preverená. Stanica NB Košarovce patrí pod okres Stropkov. Stanice NB Košarovce bude po preverení tejto zprávy hlásiť Vášmu veliteľstvu  prostredníctvom svojho oblastného veliteľstva Prešov  celkovú situáciu.

K celej veci hlásim:
Ľud príchodom Banderovcov je veľmi postrašený a nekľudný. Ľud chce vidieť zásahy vojska. Rozšírila sa propaganda, že Banderovci chytajú  komunistov. Bol už prípad, že bol v Humennom na okresnom sekretariáte KSS jeden občan, ktorý odovzdal komunistickú legitimáciu s tým, že zo strany vystupuje, lebo má strach. Propaganda však nezakladá sa na pravde. Zistené je, že Banderovci sa chovajú voči obyvateľstvu slušne. Obyvateľstvo prehlásilo, že medzi Banderovcami je veľká disciplína. Denne chodí na tunajšie veliteľstvo  mnoho občanov s tým, aby sme im dali zbrane, že sami sa Banderovcom postavia na odpor.

Prosím Vaše veliteľstvo, aby do Humenného bol vyslaný silný pohotovostný oddiel NB pod vedením jedného dôstojníka, ktorý by som použil na zlikvidovanie menších záškodníckych bánd. Členovia pohotovostného oddielu  nech sú bývalí žandári. Tunajšie veliteľstvo by sústredilo asi 50 členov NB. Mal  by som potom s pohotovostným oddielom jednotku asi o 100 mužoch, s ktorou by som sa mohol pustiť v priamy boj s Banderovcami. Ak by bol  vyslaný pohotovostný oddiel, prosím, aby pohotovostný oddiel  priviezol so sebou strelivo do pušiek a automatov a benzín na prepravu jednotiek. Auto z pohotovostného oddielu z Michaloviec, ktoré som si zapožičal, nemôžem používať, lebo nemám benzínu.

Predpokladám odpis rozkazu asistenčného práporu v Humennom pre informáciu² .Taktiež predpokladám svoj vlastný šifrový kľúč pre služobný styk s Vaším veliteľstvom. Robím to preto, lebo chcem, aby vaše veliteľstvo bolo  ihneď  informované a zpráva, aby bola utajená. Zprávy budem posielať buď fonogramom, alebo telefonicky. Zpráva bude vždy  krátka, napr.: Banderovci obsadili dňa 25.8.1945 o 19.hod. Obec Hrabovec. Sila 500 mužov. Potejto zpráve bude hneď nasledovať zpráva písomná-podrobná.

Oblastný veliteľ NB
kpt. Borguľa

——————————————–

¹  Vyšná Sitnica
²  Publikuje sa ako dokument č.13

Zdroj:

ABS Praha, f.307-96-12.

Prebrané z: ŠMIGEĽ, Michal (ed.): UPA vo svetle slovenských a českých dokumentov (1945 – 1948). Kniha I. Letopis Ukrajinskej povstaleckej armády. Tomus 48. Toronto – Ľviv: Vydavateľstvo „Letopis UPA“, 2010. 861 s. ISBN 978-1-897431-16-0

Obrázok na úvodnej lište je ilustračný.