Partizánska skupina Čapajev uskutočňovala niekoľko akcií, pri ktorých ničila železničné mosty, železničné objekty. Jedna takáto sa uskutočnila aj pri Kysaku dňa 11. augusta 1944, dôležitej tepne pre nemecké transporty. Dokument je v pôvodnom znení aj s gramatickými chybami.

Žandárska stanica Kysak 17. augusta 1944 hlásila1:

Exponovaný vyšší žand. dôst. štábu v Prešove.            Prešov 17. August 1944.
Čís. jedn. 584 dôv. /44.
Vec: Sabotáž na železnici pri Kysaku.                              Podľa rozdeľovníku.

Dňa 11. augusta 1944 o 22.40 hod. na železničnej spojke pri Kysaku v km 0.220 bola spáchaná sabotáž tým, že pod pravú koľajnicu bola neznámym záškodníkom podložená trhavina, ktorá po zapálení roztrhla koľajnicu, nazdvihla teleso železnice v dĺžke 22 m. a poškodila 4 pražce.
V mieste detonácie bola z uvedenej koľajnice vytrhnutá časť v dĺžke 65 cm. Po výbuchu na strážených železničných objektoch  v okolí Kysaku bola zosilnená vojenská stráž. Hliadka žandárskej stanice Kysak dostavila sa ihneď na miesto činu, kde zistila okolnosti, ako je uvedené.
Následkom výbuchu bola doprava na železnici ihneď zastavená. Na výhybni zv.„Sopotnica“ bol v tom čase pracovný vlak s pioniermi. Z tohto vlaku bolo použité vojsko na preskúmanie trate, ktorým bolo zistené, že trať okrem spojky nie je porušená. Následkom toho doprava bola ihneď zahájená po hlavnej trati.
Na mieste činu bola nájdená 80 cm. dlhá použitá zápalná šnúra a očadené miesto, kade zápalná šnúra bola natiahnutá. Zápalná šnúra bola natiahnutá od koľajnice po svahu zárezu do blízkeho zemiakového sadeniska na dĺžke 18 m, kde bola páchateľom medzi zemiakmi v kritický čas zapálená. Iné stopy na mieste činu nájdené neboli.
Podľa spôsobu prevedenia sabotáže má sa za to, že táto bola spáchaná partizánskymi záškodníkmi.
Odbor SŽ z Kysaku za úsvitu dňa 12. augusta 1944 zahájil opravu poškodenej trate a vymenil 15 m. dlhú kolajnicu a 4 pražce. Oprava kolaje bola skončená o 9. 00 hod, tohože dňa.
Na miesto činu dostavil sa dňa 12. augusta 1944 okresný žandársky veliteľ spolu so žandárskou stopovacou stanicou z Prešova o 12. hod.
O prípadu sabotáže bolo podané telefonické hlásenie: HVŽ, ÚŠB, a OŽV Prešov priamo, Zprav. oddelenie div. obl. 2, Exp. Vyš. Žand. dôst. štábu, žand. stop. Stan. A okresný úrad Prešov cestou OŽV Prešov.
Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa bolo podané žand. stanicou Kysak Štátnemu zastupiteľstvu v Prešove pod čís. jedn. 819/44.
Dostane: Armádne veliteľstvo 2. Oddelenie a prezídium župného úradu v Prešove.

Na stráž !
Exponovaný vyš. žand. dôst. štábu
( nečitateľný podpis )

Zdroj:

Štátny archív fond ŠZŽ Prešov,  , odd. ŠB, inv. 1264, kr. 122.