Druhá svetová vojna zasiahla región severovýchodného Slovenska v čase, kedy sa sotva stihol spamätať z hrôz tej prvej.  Spočiatku sa vojna nedotkla nášho územia naplno, ale jej vplyv sa preukázal zmenenými politickými dôsledkami.Zhoršovanie medzinárodnej situácie koncom tridsiatych rokov bolo citeľné aj v našom regióne. Postupné rozbíjanie Československej republiky, vyvrcholilo odstúpením územia južného Slovenska, Maďarsku.  Zhruba dve tretiny okresu Snina sa ocitli  za hranicami. Na obsadenom území sa rozvinula odbojová činnosť. Aj o týchto udalostiach informuje úryvok z kroniky mesta Snina, samozrejme napísaný v neskoršej dobe, čo je z textu jasne viditeľné.

Tragický rok predmníchovskej Československej republiky – rok 1938 – doľahol so všetkou ťarchou aj na obyvateľov nášho mesta. Vláda republiky sa proti vôli masám pracujúcich podriadila a podvolila nemeckému fašistickému diktátu.
Nová vláda Československej republiky ako jedno z prvých opatrení  9. Októbra 1938 zakázala činnosť komunistickej strany. V ten istý deň žandári v Snine urobili domovú prehliadku v byte Juraja Gerboca Kolesára, u ktorého našli a zhabali bohatý stranícky materiál, letáky, plagáty, odznaky, legitimácie a pod. Jurajovi Gerbocovi súčasne doručili výmer, ktorým zastavili činnosť komunistickej strany v našom meste s odôvodnením, že „komunistická strana vyvíja podvratnú činnosť ohrozujúcu samostatnosť, jednotu a bezpečnosť štátu a jeho obyvateľstva.“

V marci roku 1939 hitlerovské vojská okupovali Čechy a Moravu a na území okypteného Slovenska vyhlásili samostatný štát pod Hitlerovou ochranou. Maďarská horthyovská soldateska, posmelená sľubmi fašistického Nemecka, vtrhla začiatkom apríla 1939 na naše územie a posunula hranicu horthyovského Maďarska až do blízkosti nášho mesta, keď okupovala Stakčín. Asi dve tretiny Sninského okresu pripadli Maďarsku. Sninský okres bol zrušený a zostávajúce obce aj s naším mestom boli pripojené k Humenskému okresu.

Po rozpútaní vojny fašistickým Nemeckom sa obyvateľstvo nášho mesta aktívnejšie angažovalo v boji proti fašistom a ich domácim pomáhačom a prisluhovačom. V roku 1942 uskutočnili sa masové deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných táborov do Poľska 530 osôb. Len 30 osobám sa podarilo zachrániť pred deportáciou a likvidáciou.
Už v prvých rokoch vojny robil sa najmä na východnom Slovensku nábor robotníkov pre hitlerovské Nemecko. Robotníkov zo Slovenska umiestňovali do vojnou ohrozených oblastí, do miest  pravidelne a často bombardovaných. Zo Sniny naverbovali na práce do Nemecka 100 mladých robotníkov, z ktorých 3 zahynuli a 14 boli ťažko ranení pri leteckých náletoch.

V odpore k fašistickému režimu a zo sympatií k Sovietskemu zväzu, jeho ľudu a bojujúcej armáde rástlo široké ilegálne partizánske hnutie v okolí nášho mesta. Najmä koncom roku 1943 sa partizánske hnutie v okolí nášho mesta značne rozšírilo a posilnilo o dôstojníkov a vojakov Sovietskej armády, ktorí ušli zo zajatia. Vznikali nové partizánske skupiny, ktorým okolité lesy poskytovali ochranu pred nepriateľom. Jedným z najaktívnejších organizátorov protifašistického odboja v Humenskom okrese, do ktorého patrilo aj naše mesto, bol zakladajúci člen komunistickej strany a bývalý vojak Červenej armády, Ladislav Szabó z Humenného. K jeho spojkám v našom meste patril inž. Boris Barbarov. V priebehu júla a augusta 1944 v období vypuknutia Slovenského národného povstania, prechádzali z Poľska na nase územie partizánske brigády. Okrem partizánskeho oddielu Pugačov, ktorého prvým veliteľom bol Alexej Gavrilović Jemeljanov a ktorý operoval v blízkosti nášho mesta, pôsobila v okolí Sniny aj partizánska  brigáda Sergej, ktorej velil podplukovník Prokopjuk.

Partizáni nadviazali spojenie aj s ilegálnou organizáciou KSČ v bývalom Sninskom okrese. V októbri a novembri 1944 pôsobila v okolí nášho mesta aj partizánska brigáda Čapajev.
Postup sovietskych vojsk na naše územie bol už nezadržateľný. Dňa 6. októbra 1944 vojská 38. armády 1.čs. armádneho zboru dobyli Dukelský priesmyk  a československí vojaci vstúpili na rodnú zem. Dňa 25. novembra 1944 318. horská divízia generálmajora V. F. Gladkova a 3. horský strelecký zbor generálplukovníka A. J. Vedenina oslobodili naše mesto – Sninu.
Aj zo spomienok generálmajora V.F.Gladkova(Oslobodenie Humenského okresu)možno vyčítať,že boli to veľmi tvrdé aj krvavé boje,ktoré kliesnili cestu slobode nášho mesta. Osloboditeľom Sniny patrí nehynúca vďaka a úcta obyvateľom nášho mesta.

25.NOVEMBER 1944
PRVÝ DEŇ SLOBODY NÁŠHO MESTA
V SPOMIENKACH GENERÁLMAJORA V.F.GLADKOVA
,,Ja s náčelníkom politického oddelenia,plukovníkom Cholkovským,sme sa zastavili v strede mesta.Hneď bolo okolo nás plno ľudí.Začal sa neorganizovaný míting.Jeden z občanov začal rečniť:My,obyvatelia Sniny,vítame hrdinskú Sovietsku armádu.Príchodom vašej armády na územie ČSR nadchol náš ľud a upevnil v ňom vieru,že fašistický okupanti budú celkom vyhnaní z našej vlasti.My, i naši potomkovia nikdy nezabudneme na našich verných priateľov,sovietsky ľud a jeho hrdinskú armádu-osloboditeľku. “Neznámy obyvateľ nášho mesta vyjadril city všetkých našich občanov,city,ktoré určujú náš vzťah k nášmu vernému spojencovi Sovietskemu zväzu,jeho slávnemu ľudu a hrdinskej armády.

Zloženie národných výborov ustanovených v čase vojnového obdobia a po oslobodení do konca roka 1944
Revolučný okresný národný výbor

1.    Ivan Hákoš, predseda
2.    Dr.Ladislav Hoffmann, podpredseda
3.    Michal Lrcha, zapisovateľ
4.    Dr.Leo Oldler
5.    Juraj Balanda
6.    Juraj Bodnár
7.    Juraj Čerevka
8.    Juraj Čornanič
9.    Ján Demjan
10.    Štefan Dunaj Kamizol
11.    František Graczel
12.    Ján Guzej
13.    Peter Kernaševič
14.    Juraj Kresač
15.    Jozef Krupa
16.    Michal Kuchta
17.    Štefan Kunco
18.    Michal Kuriščak
19.    Vladimír Molčany
20.    Ján Pavlovčin
21.    Ján Psár
22.    Mikuláš Pura
23.    Vasiľ Stebila

Revolučný národný výbor
1.    Juraj Gerboc, predseda
2.    Štefan Dunaj, podpredseda
3.    Michal Ircha, tajomník-zapisovateľ
4.    Adam Bajus
5.    Jozef Copak
6.    Štefan Copík
7.    Ján Dunaj
8.    Michal Gábor
9.    Jozef Galanda
10.    Štefan Galanda
11.    Štefan Gerboc
12.    Ján Gič st.
13.    Ján Gič ml.
14.    Dr.Ladislav Hoffmann
15.    Štefan Jarolim
16.    Adam Kepič
17.    Štefan Kepič
18.    Štefan Kováč
19.    Andrej Kračuník
20.    Jozef Krupa
21.    Michal Kuchta
22.    Juraj Matis
23.    Mikuláš Melnik
24.    Juraj Ondica
25.    Michal Paľun
26.    Karolína Pčolová
27.    Július Semko
28.    Ján Šalacha
29.    Ján Špitalik
30.    Michal Štofik
31.    Anna štofiková
32.    Karolína Vološinová
33.    Zoltán Waldhauser

 

Zdroj:

Kronika mesta Snina