Pre fungovanie systému starostlivosti o vojnové cintoríny bolo dôležité presne vymedziť použitie finančných prostriedkov na mimoriadne opravy vojnových hrobov. Na tieto práce sa mali vyčleniť peniaze mimo zriaďovacieho a udržiavacieho paušálu.  Na aké účely sa mohli pridelené financie použiť, informuje dokument  Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov.

 

MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY odb.všeob.voj.
Ústřední inspekt.válečnýchnhrobú.                                                   V PRAZE., dne 9.února 1921
Čís. 882867

O každé věci pište samostatně.

Věc: Přípravy pro sestavení rozpočtu pro rok 1922.
Odpověď k číslu………………ze dne…………..
Přílohy:…………………………..ze dne…………..

I n s p e k c i   v á l e č n ý c h   h r o b ú

v K O Š I C I.

K vyhotovení detailního rozpočtu pro rok 1922. jest zapotřebí zdejšímu ?. ústředí, aby zemská ispekce ve shodě se svojí expositurou sestavila přehled prací a oprav, které v roce 1922.míní provésti s udáním přibližných obnosú, kterých pro jednotlivé práce bude zapotěbí. Sestavování rozpočtu netýče se paušálu zřizovacího a udržovacího.

Práce které v úvahu přicházejí jsou:
——————————————-
1.    zřízení neb oprava ohradních zdí neb plotú hřbitovních,
2.    postavaní neb opravení strážních domkú/jen v místech, kde by nejnutnejší byl zapotřebí.
3.    výmněna neb oprava křížú a náhrobních evidenčních tabulek časem sešlých.
4.    Exhumace roztroušných hrobú z míst, kde uzná Vaše inspekce nutnost koncentrace.
Příspěvky k rozpočtu  buďtež byhotoveny s urýchlením však podle možností 1 přesne, aby nemuselo býti žádano dodatkú. Rozpočtové oddí.M.N.O. náš požádalo sestavit detailní rozpočet do konce března t.r., zašlete tudíž příspevky nejdéle do 20.března t.r.

Z rozkazu:

 

Zdroj: VHA, f. ZVV Košice, šk. 148.

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.