Máloktorá historická téma bola tak spolitizovaná a prekrytá množstvom poloprávd, mýtov   a nepresných tvrdení, ako práve problematika spojená s Banderovcami.  Tzv. rejdy UPA  sa územie severovýchodného Slovenska sa stali súčasťou našich povojnových dejín.

V rámci bližšieho poznávania tejto problematiky na našom webe prinášame sériu dokumentov , ktoré po sebe zanechali československé vojenské, bezpečnostné, ale aj civilné orgány a inštitúcie. propagandistické a únikové prieniky oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na územie Slovenska vyvolali najväčšie akcie československej armády po 2. svetovej vojne a mali aj politický a spoločenský vplyv. Dokumenty pochádzajú z edície prameňov, ktorú zostavil Doc. Michal Šmigeľ.  Tento dokument je hlásením okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Stropkove. Obsahuje informácie o vražde Michala Potomu, obyvateľa obce Breznica ( dnes okres Stropkov).

Okresné veliteľstvo NB Stropkov

Stropkov 1, 1.september 1945
Číslo: 471/45
Vec: Potoma Michal z Breznice

Okresný súd Stropkov

Oznamujem, že dňa 27.augusta 1945 asi o 2.hod odišiel Michal Potoma, 32- ročný od svojej manželky z Breznice k svojím rodičom do obce Brusnica. Cestou do Brusnice bol Potoma zadržaný Vlasovým vojskom, ktoré v noci na 27.augusta 1945 malo obsadenú obec Brusnica a okolo tejto postavené stráže. Potom bol Vlasovým vojskom odvedený do bukového lesa zvaný “Vysoká” v katastri obce Jakušovce, kde bol týmito násilne usmrtený, vyzutý a vyzlečený donaha, zahrabaný do lístia a prikrytá haluzami.

Dňa 26.augusta 1945 odpoludnia do neskorých večerných hodín popíjal nebohý Michal Potoma pálené liehové nápoje v hostinci Jozefa Gonosa v Breznici s miestnymi obyvateľmi, kde za týmto prišla jeho manželka Mária rod. Petrušková a volala ho, aby išiel domov. V hostinci prítomní hostia začali sa neb. Michalovi Potomovi smiať, že čo je to za chlapa, čo za ním chodí manželka do krčmy. Nebohý Potoma sa preto na svoju manželku vykričal, na čo táto odišla domov a on ostal ďalej v hostinci Gonosa v Breznici popíjať. Neskoro v noci vrátil sa nebohý Potoma domov. Keď mu jeho manželka Mária rod. Petrušková dohovárať, že chodí po krčmách, pije drahú pálenku a ona s deťmi spí v rozbitom dome, tento jej na to nič neodpovedal, ale vzal kabát a prikrývku a z izby odišiel. Mária Potomová, rod. Petrušková, manželka neb. Michala Potomu v domnienke, že jej manžel po odchode z izby išiel si ľahnúť k nočnému odpočinku na povál, o tohto sa ďalej nestarala.

Dňa 27. augusta 1945 keď vstala v čas ráno opytovala sa manželka neb. Michala Potomu Mária Potomová, rod. Petrušková svojho otca Andreja Petrušku, či jej manžel spí na povale, alebo či už vstal. Tento jej odpovedal, že jej manžel Michal Potoma na povale nespal a že tohto vôbec nevidel. Keď manželka neb. Michala Potomu Mária Potomová svojho manžela doma nenašla a z domácich jej nemohol nikto povedať, kde je, začala sa po tomto zháňať po obci Breznica, či ho niekto nevidel buď v noci, alebo ráno z miestneho obyvateľstva niekde z obce odchádzať.Pritom zistila od vojaka Jána Brenzu z Breznice, ktorý je t.č. na dovolenke, že sa tento stretol na dolnom konci obce Breznica s jej manželom dňa 27.augusta 1945 asi o 2.hod., ktorý mu povedal, keď sa ho opytoval, kde ide, že ide k svojim rodičom do obce Brusnica.

Dňa 30. augusta 1945 pri stopovaní po nebohom Michalovi Potomovi bolo zistené, že Potoma bol zadržaný Vlasovou vojenskou jednotkou v obci Brusnica, ktorá v noci na 27.augusta 1945 mala obsadenú obec Brusnica a okolo tejto na prechodoch postavené stráže. Dňa 30.augusta 1945 pri ďalšom stopovaní po neb. Michalovi Potomovi bol vypočutý Ján Škreptáč, roľník z Kolboviec, ktorý udal: “V noci z nedele na pondelok, t.j. z 26.na 27.augusta 1945 mali obsadenú Vlasové jednotky našu obec Kolbovce. Keď boli pripravení k odchodu, vyzvali ma Vlasovci, aby som ich odprevadil z Kolboviec na cestu vedúcu do obce Pískorovce. Ja som týmto nijako nemohol v tomto odporovať a som ich z obce Kolbovce odprevadil na vrch zvaný “Vysoká,” ktorý je v katastri obce Jakušovce. Títo mi rozkázali, že tam s nimi musím zostať spať v bukovom lese. V lese som s týmito zostal do 14 hod. toho istého dňa. Potom všetci vlasovci vstali a s nimi aj ja, ktorí ma na každom kroku strážili, nastúpili do troch jednotiek a jeden z týchto opytoval sa ma, ktorá je väčšia obec, či Prituľany alebo Poruba. Ja som týmto odpovedal, že Prituľany.

Pri nastupovaní Vlasových jednotiek, stretol som sa na opísanom vrchu s neb. Michalom Potomom, s ktorým sme sa rozprávali medziiným aj o tom, čo s nami chcú Vlasovci urobiť, že nás nechcú prepustiť domov. V tom prišiel ku mne jeden Vlasovec ozbrojený automatom a vyzval ma, aby som ho nsaledoval. Ja som s týmto poodišiel dolu vrchom asi na vzdialenosť 200 krokov. Vlasovec ma tam vyzval, že budeme v lese zbierať černice. Ja som zo strachu, aby ma pri zbieraní černíc, keď sa nakloním dopredu Vlasovec neodstrelilm černice som nezbieral ale sadol na zem a čakal čo so mnou bude ďalej. Pritom som počul, že Potoma, ktorého som nechal pri nastúpených Vlasových jednotkách bol týmito bitý a že po každom uderení ho zakričal “Joj! Joj!” Z počiatku boli Potomove výkriky, ktorého som poznal po hlase, že to je on, silnejšie, neskoršie slabšie až úplne zanikli. Keď som sa asi za pol hodiny vrátil k Vlasovým jendotkám na miesto, kde som od nich odišiel, už som Potomu pri týchto nenašiel a nemal som odvahy sa od Vlasovcov opytvať, kde je Potoma. Podľa počínania Vlasovcov viem, že títo Potomu vtedy tam zabili a že skôr než som sa vrátil k týmto ho niekde predo mnou, aby som ho už nevidel v podrastu bukového lesa zahrabali.”

Dňa 30.augusta 1945 o 19.hod.bola nájdená mŕtvola Michala Potomu v lese zvanom “Vysoká,”  vzdialenom od obce Brusnica asi 3 km manželkou tohto Máriou Potomovou, rod. Petruškovou a príbuznými tohto práve v tých miestach, kde Ján Škreptáč tvrdil, že sa s neb. Michalom Potomom stretol pri nastupovaní Vlasových vojenský jednotiek,
Dňa 31. augusta 1945 včasne ráno priviezla manželka neb. Michala Potomu Mária, rod. Petrušková mŕtvolu svojho manžela z lesa zvaného “Vysoká” do svojho domu obce Breznica.

Mŕtvola Michala Potomu bola samá modrina, okolo krku uviazaný asi 8 mm hrubý špagát, do ktorého bola vložená skrutka 2 1/2 cm hruá, s ktorou Vlasovci neb. Potomovi utiahli okolo krku uviazaný špagát  a ho násilne a barbarským spôsobom udusili. Táto mimo toho bola úplne nahá. Špagát a zákrutka sa odovzdáva ako vec dôkazná Vášmu súdu.
Podľa ďalšieho šetrenia bolo zistené, že Vlasové vojenské jednotky dňa 28.augusta 1945 ponúkali ku kúpe oblek z nebohého Michala Potomu v obci Poruba Michalovi Zalepovy z Poruby. Michal Zalepa však šaty od Vlasovcov nekúpil. Mimo tohto chodili Vlasovci po obci Poruba s klobúkom neb. Michala Potomu a keď sa ich niektorý z obyvateľov opytoval odkiaľ kobúk majú,odpovedali, že tento doniesli sebou z Ukrajiny. Podľa toho je isté, že neb. Potomu nikto iný nezavraždil len Vlasovci.

31.augusta 1945 bol o hore opísanom prípade písomne vyrozumený Okresný súd v Stropkove a požiadaný, aby vyslal súdnu komisiu do obce Breznica, za účelom ohľadania mŕtvoly Michala Potomu, prípadne prevedenia súdnej pitvy a zistenia príčiny smrti. Podľa pripojenej zápisnice súdnej komisie Okresného súdu v Stropkove zo dňa 31.augusta 1945 smrť mohla nastať pred dvoma až troma dňami. Bezprostredná príčina smrti je udusenie. Podľa priebehu štrangulačnej ryhy sa dá s istotou zistiť a konštatovať, že sa nejedná o obesenie, pretože chýbajú znaky typické u obesenca, t.j. stopy uzla vzadu a na oboch stranách krku. Popísaný nález na zadnej strane v tylu je v jednej výške s ostatnou ryhou a ukazuje na to, že asi tam bola založená zákrutka do slučky a krútením tejto bola privodená smrť udusením. Ostatné príznaky vonkajšieho násilia nie sú takého rázu, aby mohli privodiť smrť. Tieto mohli povstať jednak od bitia nejakým tupým predmetom a jednak aj pri sebaobrane proti duseniu, ale nemohli privodiť smrť.
Odpis zápisnice súdnej komisie k oznámeniu pripojujem.

Priepis oznámenia predkladám súčasne aj úradu Okresného národného výberu v Stropkove na vedomie.

Okresný veliteľ NB
[nečitateľný podpis]

——————————————–

1 Ruská Poruba
2 Skutočnosť, že v obci Ruská Poruba boli ponúkané šaty zavraždeného Michala Potomu dosvedčujú aj súčasné zistenia (súkromný archív M.Šmigeľa – prepis rozhovoru s ThDr. Gabrielom Brendzom)
3 Dokument sa nepublikuje.

Zdroj:

ŠA Prešov – pobočka Svidník,f.ONV Stropkov 1945-1948, šk.51,č.470/1945

Prebrané z:  ŠMIGEĽ, Michal (ed.): UPA vo svetle slovenských a českých dokumentov (1945 – 1948). Kniha I. Letopis Ukrajinskej povstaleckej armády. Tomus 48. Toronto – Ľviv: Vydavateľstvo „Letopis UPA“, 2010. 861 s. ISBN 978-1-897431-16-0

Obrázok na úvodnej lište je ilustračný.