Po druhej svetovej vojne bolo územie severovýchodného Slovenska veľmi zničené. Povojnová obnova bola veľmi problematická. Zdrojov a zásob prichádzalo na východ veľmi málo. Predstavitelia okresov na severovýchodnom Slovensku boli presvedčení, že centrálne štátne orgány si neuvedomujú v plnej miere problémy s ktorými zápasia ľudia na východnom Slovensku. Svedčí o tom aj správa zo spoločnej porady zástupcov jednotlivých okresov, ktorá sa uskutočnila v marci 1946 v Humennom.

Zápisnica
napísaná na spoločnej porade zástupcov 6. politických okresov severovýchodného Zemplína a to okresu: Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov, Stropkov a Svidník, konanej dňa 23.marca 1946 na úrade Okresného národného výboru v Humennom.

Prítomní podľa prezenčnej listiny:

Predseda ONV v Humennom Viktor Joner privíta prítomných delegátov. Vo svojom krátkom a výstižnom prejave vytyčuje hlavný bod programu porady, a to vyslanie delegácie zo zainteresovaných okresov k p. prezidentovi republiky dňa 2.apr. 1946, t.j. v deň výročia vstupu prezidenta Budovateľa na oslobodené územie Republiky Československej v Humennom.
Vo svojom prejave poukazuje na skutočnosti, že západné kraje sa dívajú na náš kraj macošsky, taktiež príslušní vládni činitelia sa tejto tendencie pridržiavajú. Nemali na zreteli, že bol to práve východ nášho štátu, ktorý dal v prvom rade najťažšie obete v boji za oslobodenie nášho štátu. Obyvateľstvo východných okresov vo vojne utratili všetok svoj celoživotnou prácou nadobudnutý majetok, kým západné kraje hrôzy vojny sotva čo pocítili.
I napriek tomu, že Východné okresy dali tie najväčšie obete, pomoc je veru minimálna.
Poukazuje na ten prípad, keď zástupcovia tunajších okresov žiadali v zmysle spoločnej revolúcie priemyselné podniky. Výsledok delegácie na príslušných povereníctvach bol negatívny, pýtali sa tam, či máme potrebný kapitál, potrebných odborníkov, potrebné objekty atď.
Pravda, keby sme mali podmienky nimi kladené splnené, nepotrebujeme žiadať od nich priemyselné podniky a pomoc pre tento kraj. Podobné prípady sa vyskytujú i pri ostatných žiadostiach v prospech východu.
Navrhuje, aby zástupcovia zainteresovaných okresov predniesli bolesti toho, ktorého okresu z tejto príležitosti na audiencií u pána prezidenta z príležitosti vyššie uvedenej. Navrhuje, aby každý okres venoval prezidentovi darček typický pre ten kraj.
O veci sa rozvinula medzi prítomnými debata, ktorej sa zúčastnili všetci zástupcovia okresov.
Prednosta ÚONV zo Stropkova sa k prejavu predsedu ONV v Humennom pripojuje a poukazuje separátne na Svidnícky okres, ktorý bol najviac postihnutý vojnou a dostal právo na minimálne pomoc. Vyjavuje, že okres Svidník daruje prezidentovi republiky ako darček spracovanú, gravírovanú, delovú hilzňu, ktorá bude p. prezidentovi pripomínať, ktorý kraj najviac bojov prežil.
Navrhuje, aby každý okres spracoval pre pána prezidenta pamätný spis, v ktorom by bolo uvedené, čo každý okres najviac bolí, čo im bolo dosiaľ poskytnuté a čo ešte potrebujú, čo si žiadajú.
Prítomný zástupca prednostu ÚONV v Humennom Dr. Jozef Bunganič navrhuje, aby si zvolili predrečníka pri audiencií u pána prezidenta, ktorý by predniesol úvodnú reč. Predseda ONV v Humennom Viktor Joner navrhuje, aby rečníkom bol p. Kučera, zo Stropkova ako najstarší. Tento túto funkciu neprimá s tým odôvodnením, že on nie je pôvodom východniar, on je Moravák, a táto okolnosť by možno učinila špatný dojem.
Návrh prítomní delegáti prejednali a jednohlasne za rečníka navrhujú predsedu ONV v Humennom Viktora Jonera, ktorý funkciu prijíma.
Na to bola nadhodená otázka p. predsedom ONV z Medzilaboriec, či by nemohol byť rečníkom niektorý poslanec z tunajšieho kraja. Tento návrh bol zamietnutý s tým, že poslanci z tunajších krajov sa neosvedčili, tunajšiemu kraju málo pomáhajú a dokonca majú dosť možností rečniť o potrebách tunajšieho kraja v sneme, čo pravda nerobia, lebo výsledok ich práce je dosiaľ nepatrný.

Prítomní delegáti sa dohodli na nasledovných bodoch, ktoré budú pánu prezidentovi prednesené:
1. Urýchlená výstavba obcí vojnou zničených
2. Uvoľnenie financií na náhradu vojnových škôd
3. Realizovanie spriemyselnenia tunajších okresov podľa podanej rezolúcie
4. Výstavba železničnej komunikácie a zničených ciest, taktiež regulácia riek a potokov
5. Výstavba elektrizácie, napred zapojiť okresy na SE Krompachy, potom sa osamostatniť a vybudovať na vhodnom mieste hydrocentrálu. Prítomní zástupcovia sa dohodli, že delegáti sa zídu dňa 30. Marca 1946 v Košiciach, kde budú porady s komisiou pre pomoc okresom východného Slovenska a odtiaľ dňa 31. Marca delegácia odíde do Prahy spoločne. Delegáti sa uznášajú, že posielajú p. prezidentovi resp. jeho kancelárií telegram nasledovného znenia:
Kancelária prezidenta republiky:
Praha:
Delegovaní zástupcovia šiestich východoslovenských okresov úctivo žiadajú, aby v deň výročia vstupu pána prezidenta na územie ČSR dňa 2. apríla 1946 boli prijatí na osobnú audienciu.
Za zástupcov východoslovenských okresov:
Viktor Joner, predseda ONV Humenné v.r.
Týmto bol program debaty vyčerpaný, predseda poradu zakľúčil.

za okres Stropkov                                                                                 za okres Humenné

za okres Medzilaborce                                                                         za okres Snina

za okres Svidník                                                                                     za okres Vranov

ŠAPO, p. Humenné, f. ONV, šk 6.
ŠAPO, p. Humenné, f. ONV, šk 6.