V povojnovom období patrí problematika odsunu Nemcov z územia Československa, k témam, ktoré dodnes vyvolávajú polemiky. V okresných archívoch môžeme nájsť mnohé dokumenty, ktorými centrálne inštitúcie informovali okresné orgány o podrobnostiach odsunu. K takýmto dokumentom patrí aj inštrukcia Povereníctva vnútra z 28. júna 1946.

 

Povereníctvo vnútra v Bratislave .

Číslo: 857/205-V/5-1946                                     V Bratislave,dňa 28.júna 1946.

Predmet: Odsun Nemcov zo Slovenska-
-úprava.

Povereníctvo vnútra – VI.odbor,
Osídlovací úrad,
Odsunová komisia pri V.odbore v Bratislave,
Všetky ONV / OSK /
MNV v Bratislave a v Košiciach,
Odsunoví referenti v odsunových táboroch
v Petržalke-Kopčanoch,
v Novákoch,
v Poprade,
v Košiciach.
Prísunoví referenti
v Bratislave – ONV
v Prievidzi – ONV
v Poprade – ONV
v Košiciach – ONV
Povereník vnútra vo veci odsunu Nemcov zo Slovenska vydal túto úpravu:
”I. Odsunová komisia pre konečný výbor osôb,určených na odsun do Nemecka,ktorú som zriadil rozhodnutím čís.566/344-46 sekr.zo dňa 8.mája 1946,je príslušná konečne rozhodovať nielen o zaradení  týchto osôb do transportov /normálnych a sanitných, alebo antifašistických/ , ale aj konečne rozhodnúť o výbere takýchto osôb vo všetkých oporných alebo ohľaduhodných prípadoch
a to podľa týchto zásad:
1/ Pre určenie národnosti je rozhodujúce prihlásenie hlavy rodiny k národnosti pri sčítaní r. 1930 -vyjmúc prípadu,že sa prihlásila neskoršie pri sčítaní ľudu k niektorej národnosti slovanskej – aj keď sa neskoršie prihlášky k národnosti nemeckej,pokiaľ sa nezistí,že sa ony,alebo ich neplnoleté deti činne nacisticky alebo fašisticky expanovaly, pri čom osud hlavy rodiny sleduje manželka a neplnoleté deti /osvojenci,opatrovanci/.Ak sa prihlásenie národnosti pri sčítaní v r.1930 nedá zistiť,rozhodujúce je postupne prihlásenie k národnosti pri sčítaní v r.1938 alebo v r. 1940 a ohcovacia reč v rodine.
2/ Nebudú odsunuté osoby nemeckej národnosti a och neplnoleté deti / osvojenci,opatrovaci/,ktorých deti alebo manželia týchto, pokiaľ ide o manželstvá uzavreté pred 10.augustom 1945 sú niektorej národnosti slovanskej,ak sa deti alebo manželia týchto ancisticky alebo fašisticky činne neexponovali,pri čom treba hľadieť najmä na ich obcovaciu reč v rodine a u detí na ich školskú vyučovaciu reč.
3/ Nebudú odsunutí muži 65 a ženy 60 ročné a práce neschopné osoby, pokiaľ nebudú odsunutí s ich živiteľmi.
4/ S konečnou platnosťou určí, kto nebude odsunutý ako nepostrádateľný a nenahraditeľný odborník.
5/ S konečnou platnosťou určí  pre odsunové ciele,či ide o antifašistu.
II. Výber osôb nemeckej národnosti na odsun u Okresného národného výboru prevádzajú podľa Smerníc č.5.000/1-V/5-1946 ,komisie,ktoré som zriadil pod číslom 37/95-I/46 zo dňa 17.júna 1946. Aj tieto komisie sa budú pri výbere osôb na odsun do Nemecka riadiť zásadami, uvedenými pod č . 1,1-4.“
Túto úpravu dávam adresátom na vedomie a zachovanie.
Za povereníka:

Zdroj:

ŠAPO p HE f. ONV HE šk.4

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.