Nariadenie Povereníctva vnútra z roku 1946 o prevádzaní zdravotnej služby počas odsunu nemeckého obyvateľstva z nášho územia.

 

Povereníctvo vnútra
Číslo: 857/217-V/5-1946.                                                                         V Bratislave dňa 13.júla 1946.
Predmet: Odsun Nemcov zo Slovenska, prevádzanie zdravotnej služby.

Všetkým okresným národným výborom (OSK),
Miestnemu národnému výboru v Bratislave a v Košiciach,
Všetkým  odsunovým a prísunovým referentom v odsunových táboroch, Petržalka- Kopčany, Nováky, Poprad a Košice a všetkým správam (veliteľstvám) táborov.

Tunajší obežník zo dňa 17.6.1946 čís. 857/87-V/5-1946 doplňujem takto:
Odsun nemocných Nemcov bude organizovaný do ruského okupačného pásma týmto spôsobom:
1/ v každej vlakovej súprave budú nákladné vozy vyhradené doprave ležiacich nemocných. Poneváč t.č. nie sú k dispozícii špeciálne vagóny k doprave ležiacich nemocných, je nutné používať normálnych nákladných vagónov (Z), ktoré budú vybavené 8-10 slamníkmi a podhlavníkmi, ktoré budú kladené na podlahu vagóna. Odsunovaní nemocní majú mať mimo všeobecne stanoveného výstroja aj iné najnutnejšie potrebné veci (ložné prádlo a pod.), ktoré vyžaduje ich zdravotný stav. V každom nemocničnom vagóne pôjde súčasne vždy jedna ošetrovateľka alebo samaritánka, poučená pred odjazdom od príslušného lekára o spôsobe ošetrovania nemocných počas transportu a vždy vybavená nutnými liekmi (inštrumentmi a ložnými misami).
2/ Pre tento transport pre ležiacich chorých nech sú vyberané predovšetkým osoby staré, neschopné normálneho odsunu a osoby chronicky choré, ktorých telesný stav po prípade nemoc  túto prepravu umožňuje.
3/ Nesmie byť zaradený do takéhoto odsunu človek s akútnym infekčným onemocnením, alebo podozrelý z neho, ľudia v horúčkach, ženy 6 týždňov pred a 6 týždňov po pôrode. Taktiež nesmú byť odsunovaní ľudia zavšivení, alebo zasvrabení. Prípady s tuberkulózou pľúc  a iných orgánov môžu byť zaradené medzi ležiacich nemocných, pokiaľ sa nejedná o tak ťažké prípady tejto choroby, že by v dôsledku  event.hemoptoe alebo inej komplikácie mohli byť ohrození na zdraví, resp. živote pri transporte.
4/ Nemôžu byť prezatým odsunovaní nemocní, vyžadujúci nepretržitého lekárskeho ošetrovania, po prípade osoby, trpiace na také choroby, u ktorých je akýkoľvek transport kontraindikovaný.
5/ Duševne chorí nesmú byť zásadne do tohoto transportu včleňovaní.
6/ Budú totiž pre tento transport vyberaní iba nemocní z kategórie III, IV, V, VI, VII, VIII v smysle tunajšieho obežníka zo dňa 11.júna 1946 č. 857/87-V/5-1946. Osoby z kategórie II., pokiaľ majú sprievod rodinných príslušníkov nech sú zaraďované medzi normálne odsunovaných Nemcov, teda nie vo vagónoch pre ležiacich chorých. Pokiaľ nemajú rodinných príslušníkov, budú neskôr odsunutí  spolu s kategóriou I. Tak ako pre každý normálny vagón, nech je i pre vagóny s ležiacimi nemocnými sostavovaný menný soznam a to podľa priloženého vzoru v slovensko-ruskom znení . Správa tábora je povinná pri vyplňovaní týchto soznamov u každého nemocného poznačiť čís. Kategórie nemocných podľa výšcitovaného obežníka. Každá vlaková súprava obsahujúca zmienené 1-2 vagóny pre ležiacich chorých musí mať najmenej jedny nosítka pre prenášanie nemocných. Z každého transportu musia byť zo zdravých žien vybrané dve ošetrovateľky, po prípade dve samaritánky k výkonu zdravotnej služby behom transportu a to tak, že v každom vagóne s ležiacimi chorými je vždy  jedna ošetrovateľka alebo samaritánka. Počet nemocných zaraďovaných do každého transportu je závislý od transportných možností, t.j. či pre nemocných je určený 1 alebo 2 vagóny. Tento počet nemocných sa nepočíta do stanoveného počtu 1200 ostatných príslušníkov transportu. To znamená, že celkový počet osôb v jednom vlakovom transporte bude mať 1210 alebo 1220 osôb.  Do tohoto odsunu nech sú z nemocných vyberaný najprv tí nemocní, ktorí sú v domácom ošetrovaní  a ktorí majú rodinných príslušníkov, ktorých normálny odsun bol až dosiaľ vzhľadom k onemocneniu a neschopnosti niektorého člena zdržovaný. Pred odchodom vlakového transportu do ruského pásma sa tiež vyplňuje ,,zdravotné Osvedčenie“, ktoré sa v jazyku slovenskom s nemeckým prekladom vyplňuje. Jeho tlačivá pre odsunový tábor v Novákoch zasielam. Odsun uvedených nemocných z celého Slovenska bude prevádzaný výlučne z odsunového tábora v Novákoch, preto všetci nemocní budú podľa pokynov odsunového referenta v Novákoch prisunovaní do odsunového tábora v Novákoch. Tam budú do jednotlivých transportov po 1-2 vagónoch (10-20 osôb) do normálnych transportov zadeľovaní a odsunovaní. Rodinný príslušníci nemocných budú v normálnej časti toho transportu zadelení, takže budú spolu s nemocnými odsunutí. Súčasne pripojujem soznam nemocných pre odsunového referenta v Novákoch, z ktorého soznamu odsunový referent podľa odsunu jednotlivých transportov bude dávať pokyny ONV (OSK) cieľom prisunutia do tábora v Novákoch toho, ktorého nemocného. Tento prísun musí byť prevádzaný tak, aby nemocní boli v tábore aspoň 7 dní pred odchodom transportu. Za tým účelom v odsunovom tábore v Novákoch nech je zriadená jedna poťažne viac miestností na prechodné ubytovanie takýchto nemocných. Už v transporte, ktorý odchádza z Novák, dňa 24.júla 1946 nech sú takíto nemocní odsunutí.
Výber a vystrojenie nemocných sa prevádza, pokiaľ  v tejto úprave nie je inak stanovené, podľa všeobecne platných smerníc pre odsun Nemcov zo Slovenska.
Okresné národné výbory (OSK) žiadam, aby podľa pokynov odsunového referenta z Novák nemocných prisunuli vždy presne a včas.

 

Zdroj:

ŠAPO p HE f.ONV HE šk.24

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.