Po druhej svetovej vojne ostal región severovýchodného Slovenska značne zdevastovaný. Pálčivým problémom boli medziiným aj zničené železničné komunikácie, ktoré mali dôležitú úlohu pri obnove regiónu. Dokument z dnešného príspevku poukazuje na dôležitosť skorej obnovy železničnej trate Stakčín Humenné.

Okresný Národný výbor v Humennom.
Okresný Národný výbor v Snine.
Číslo: 539/45, 103/45
Predmet: Stavba železničnej trate
Humenné-Stakčín.

Povereníctvo SNR pre dopravu a verejné práce, expozitúra
v Košiciach.

Okresný Národný výbor v Snine a v Humennom úctivo žiada, aby
1.)so stavbou železničnej trate Humenné-Stakčín bolo ihneď započaté a jej prevedením bol poverený Odbor pre udržovanie tratí v Humennom,
2.)pre stavbu horeuvedenej trate bol vyslaný odborný štátny stavbyvedúci, poťažne aby tým úkolom bol poverený zástupca prednostu odboru pre udržovanie trate v Humennom p. Ing. Kočergin,
3.)pre stavbu železničnej trate Humenné-Stakčín bol zaistený a dodaný tento materiál:
a.)koľajnice v dĺžke 28000 km,
b.)príslušný drobný zvrškový materiál,
4.)rozpočet na znovuvybudovanie trate, predložený Odborom pre udržovanie tratí v Humennom na sumu K 15,200.000.- bol schválený a príslušný poukaz vydaný pre Povereníctvo SNR pre financie.
Okresný Národný výbor v Humennom spolu s Okresným Národným výborom v Snine sa zaväzujú:
1./dodať potrebné množstvo podvalov, t.j. asi 33000 kusov.
2./dodať 2500 m3 stavebného dreva pre mosty,
3./dodať spojovací železný materiál pre stavbu mostov v množstve asi 10000 kg ak príslušné povereníctvo ho nám pridelí,
4./dodať potrebné pracovné sily a to: asi 600 robotníkov denne na dobu asi 3 mesiacov
5./dodať denne asi 60 povozov na dobu 3 mesiacov za úhradne stanovené mzdy.
6./poskytnúť ubytovanie a stravovanie odborným silám, zamestnaným na tejto trati mimo svojho bydliska.
Našu žiadosť odôvodňujeme následovne:
Trať Humenné-Stakčín bola ustupujúcimi Nemcami zničená natoľko, že doprava je úplne znemožnená. Podobne bola zničená aj trať Humenné-Medzilaborce-Palota. Pri stavbe železničnej trate Humenné-Palota boli koľajnice z trate Humenné-Stakčín rozobrané a dodané na stavbu dôležitejšej trate. Teraz však je hospodársky život okresu sninského /ktorý nemá žiadneho dopravného spoja/ a častí okresu humenského /ktorý nemá žiadne dopravné spojenie s okresom sninským/ celkom ochromený, nakoľko sa jedná o okresy s nadbytkom dreveného materiálu a značným nedostatkom iných potrieba výmena tovarov bez železničného spojenia je úplne nemožná.
Na trati Humenné-Stakčín sa nachádzajú aj Vojenské lesné podniky v Kamenici n/Cir., ktoré bez železničného spojenia nemajú žiadneho významu a ich hospodárstvo nemôže byť vôbec rentabilné. Podobne je to aj s okresom sninským, ktorého obyvateľstvo sa prevážnej väčšine živí len z drevárstva, avšak drevný materiál musí zhniť v lesoch pre nedostatok dopravného spojenia, čím hrozí celému okresu nezamestnanosť a z toho nasledujúca bieda a hlad.
V záujme obyvateľstva okresu sninského a humenského je veľmi potrebné, aby k stavbe uvedenej železničnej trate bolo ihneď prikročené, lebo ak sa tak nestane, stavba bude odsunutá až o jeden rok, vzhľadom na pokročilú dobu a tým sa bieda a núdza obyvateľstva okresu sninského a humenského len zväčší a predlží.

Humenné, Snina dňa 18.VI.1945.

Za okresný Národný výbor Humenné:                                Za okresný Národný výbor Snina:

(podpis nečitateľný)                                                           (podpis nečitateľný)
predseda                                                                             predseda

(podpis nečitateľný)                                                            (podpis nečitateľný)
tajomník                                                                                     tajomník

 

ZDROJ:

ŠAPO Prešov, pobočka Humenné, f ONV ONV, šk 1.

ilustračný obrázok

http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/001608-Cerveny-most-alebo-ako-sme-s-Mjom-boli-filmovat/