V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na  našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Dlhé nad Cirochou v povojnovom období.

Miriama Chvostaľová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Dlhé nad Cirochou leží na styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlatu a v údolí Cirochy. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1333 a obec sa v nej spomína pod názvom Longo Campo (Dlhé Pole). Zmienka pochádza z veľkého registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkach. Tento záznam svedčí o existencii farnosti, ktorá obsiahla celé údolie rieky Cirochy. Od roku 1322 do konca 17. storočia patrila obec Drugethovcom, od roku 1774 rodine Szirmayovcov, ktorí si tu v 18. storočí postavili aj sídlo – kaštieľ, postavený v štýle francúzskeho baroka. Významnou udalosťou novodobých dejín obce je ľudová vzbura v roku 1949, ktorá bola významnou súčasťou boja proti násilnej ateizácií spoločnosti po nástupe komunizmu k moci. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 si komunisti uzurpovali všetku moc v štáte. Tŕňom v oku im bola katolícka cirkev. Veriaci si svojich kňazov bránili a preto dochádzalo k mnohým násilným i tragickým udalostiam. Mnoho utrpenia a sĺz si vyžiadali aj udalosti v obci v júni 1949 známe pod názvom „Krvavá nedeľa“. Najstaršou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol, prestavaný a preklenutý v druhej polovici 18. storočia, ktorý je zároveň najstaršou murovanou sakrálnou stavbou západného obradu v regióne Sniny.

1
Spoločná fotka žiakov miestnej základnej školy (1958). Zdroj: Súkromná zbierka rodiny Chvostaľovej.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Súkromná zbierka rodiny Chvostaľovej.