V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša pohľad na začínajúci rodinný život v Humennom v 60. rokoch 20. storočia.

Miriam Sabanošová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Humenné je mesto na Slovensku v Prešovskom kraji. Nachádza sa na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške 157 m n. m. Prvá písomná zmienka o Humennom je z roku 1317. Dejiny mesta sú úzko späté s významnou šľachtickou rodinou Drugethovcov z Talianska, ktorá prišla do Uhorska začiatkom 14. storočia v sprievode kráľa Karola Róberta z Anjou. Drugethovci postupne vytvorili z Humenného sídlo jedného z najrozsiahlejších feudálnych panstiev na Slovensku. Kráľ Matej Korvín v 15. stor. udeľuje mestu výsady potvrdené pečaťou s erbom. V roku 1684 vymiera rod Drugethovcov a v Humennom sa objavujú noví zemepáni, grófske rody Csákyovcov a Wandernátovcov. Uvoľnenie poddanských povinností a reformy za vlády Márie Terézie umožnili aj v Humennom prudký rozvoj remesiel. V meste pôsobil aj soľný úrad. Obyvateľstvo mesta a okolia tvorili Slováci, Rusíni, Maďari a Židia. Úradným jazykom bola latinčina, čo bolo stabilizačným prvkom v národnostne pestrej spoločnosti. V 19. storočí sa v Humennom objavujú Andrássyovci, pochádzajúci zo Sedmohradska. Dvadsiate storočie sa ohlasuje aj spoločenským oživením.V roku 1948 tu žilo necelých 7000 obyvateľov. Príspevok  zachytáva život mladej rodiny v Humennom v 60. rokoch minulého storočia.

3_3
Pracujúca matka. Zdroj: Súkromná zbierka rodiny Szatványiovej.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Súkromná zbierka rodiny Szatványiovej.