V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Brestov na začiatku 20. storočia.

Michaela Nováková (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)
Najstaršia písomná zmienka o obci Brestov je z roku 1543. Kráľ Ferdinand I. vtedy poveril Leleský konvent vyšetriť nezhody v rodine Drugethovcov ohľadne vlastníctva majetkov humenského panstva, medzi ktoré patrila aj dedina Brestov. Do písomnosti bola pravidelne zapisovaná pod maďarizovaným názvom Brezto, zriedkavejšie v pôvodnom slovenskom názve Brestov.
Na základe vývoja osídlenia priľahlého okolia a najstaršej správe o Brestove možno usúdiť, že brestovské sídlisko založil šoltýs s poddanými v druhej polovici 15. prípadne začiatkom 16. storočia. Medzi významné udalosti v obci Brestov patrilo:  1927 – uvedená do prevádzky prvá Obecná škola,  vystavený rímskokatolícky kostol (1928) založenie Jednotného roľníckeho družstva (1959), obecný vodovod postavený v roku 1969, výstavba Materskej škôlky (1974-1976) alebo aj postavený televízny vysielač (1986 ).

foto_1
Chlapec na prvom svetom prijímaní v obecnom kostole (1970). Zdroj: Zbierka rodiny Novákovej.
« 1 z 3 »

Zdroj:
Zbierka rodiny Novákovej.