V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z mesta Medzilaborce v druhej polovici 20. storočia.

Diana Mikitová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Mesto Medzilaborce leží v severovýchodnej časti východného Slovenska, na sútoku Laborca a Vydraňky, v malebnej prírode Laboreckej vrchoviny pod hrebeňom Nízkych Beskýd. Najstaršia písomka zmienka o meste pochádza z roku 1543, keď patrilo šľachtickému rodu Drugethovcov. Vo vlastníctve Drugethovcov sa nachádzali do roku 1684, keď sa stali majetkom grófskej rodiny Csákiovcov a od prvej polovice 19. storočia patrili rodine Andrásiovcov. K staršej nekodifikovanej tradícii trhov v Medzilaborciach pribudlo od roku 1859 povolenie na konanie krajinských jarmokov, ktorým sa urýchlil mestotvorný proces. K výraznejšiemu napredovaniu Medzilaboriec prispelo i odovzdanie železničnej trate Humenné- Medzilaborce do užívaní dňa 12. júna 1873. Posledným činom dotvárajúcim mestský charakter Medzilaboriec bolo zriadenie slúžnovského úradu koncom 19. storočia. Tieto pozitívne kroky vo vzťahu k mestečku a jeho obyvateľstvu sa čiastočne odrazili i v jeho demografickom rozvoju. Na týchto fotografiách môžete vidieť udalosti, ktoré oslavovala rodina Medviďových a Mikitových v povojnovom období.

fotka-1
Posvätenie veľkonočných jedál v pravoslávnej cerkvi (rok 1978). Zdroj: Zbierka rodiny Mikitovej.
« 1 z 5 »

Zdroj: Zbierka rodiny Mikitovej