Medzi najhoršie pozostatky vojny patrí nespotrebovaná a  nevybuchnutá munícia, či iný nebezpečný materiál, ktorý zostal rozptýlený na bývalom bojisku. Oblasť severovýchodného Slovenska bola týmto problémom zasiahnutá po oboch vojnách.  Neopatrné narábanie s takýmto materiálom spôsobovalo straty na životoch, či prinajmenšom devastujúce zranenia  medzi civilnými obyvateľmi. Na toto nebezpečenstvo museli reagovať štátne úrady medzivojnovej republiky. Aj dnešný prameň svedčí o prijatých  opatreniach príslušných orgánov.

Odpis!

Číslo: J.320/děl. Náboje, ručné bomby atď. – ničenia. – Košice, dňa 18/VII. – V nedávnom čase prihodily sa prípady neopatrného nakladania a zachádzania s nájdeným strelivom delostreleckým, peším a inými výbušnými látkami, zvlašte v blizkosti bývalej fronty. Takejto neopatrnosti i životy ľudské civilných osôb padly za obeť.

Aby ďalšie nešťastia zamedzené boly sa nariadzuje: Jestli civilné obyvateľstvo odhodené delostrelecké náboje, ručné bomby, nábytky atď. nájde, oznámi bez meškania nález ten najbližšej četnickej stanici, ktorá o tom upovedomí najbližšie posádkové veliteľstvo. – Podpis nečitelný:

Za hodnovernosť odpisu:

Hlavný služny

Čislo: 1999/1919                                                Hlavný služný v Bardiove.

Všetkým okr. Pánom Notárom!

Cielom dalšeho publikovania vydavam. –

Bardiov dňa 4. srpna 1919

Hlavný slúžny

Zdroj: Štátny archív Prešov,  Oblastný archív Bardejov, Fond: Obvodný notársky úrad Zborov 1885 – 1945 /1951/, šk. 19 – rok 1919, 625/1919: Nariadenie o hlásení nájdenej munície

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.