Po druhej svetovej vojne sa začal rozmach športového lietania. Spolu s tým začal stúpať počet leteckých nešťastí. Z tohto dôvodu boli Povereníctvom vnútra vypracované pokyny, ktoré mali tento trend zastaviť.

Povereníctvo vnútra v Bratislave.
Číslo: 24.837/1-V/5-1947.                                Bratislava dňa 17. januára 1948
Predmet: Priestupky podľa zákona o letectve,- stíhanie

Všetkým ONV, OSK a OK,
NV v Bratislave, Košiciach a
v obci Vysoké Tatry.

Rozmachom civilného letectva najmä športového, stúpa aj počet leteckých nehôd.
Športové letectvo rozširuje sa v rýchlom tempe aj na Slovensku a treba počítať s tým, že onedlho nebude okresu, v ktorom by sa neprevádzalo športové, či už motorové alebo bezmotorové lietanie.
Už dnes je však badatešný nedostatok leteckej kázne, čo je najčastejšou príčinou leteckých nehôd s ich hospodárskymi škodami a nenahraditeľnými stratami na ľudských životoch.
Počet leteckých nehôd stúpa!
Správne úrady národnej bezpečnosti sú povinné zachovať potrebnú bdelosť i v uvedenom smere, činiť primerané preventívne a represívne opatrenia proti uvedenému nebezpečenstvu v pôsobnosti ktorá im prislúcha podľa § 2 ods. 2 zákona č. 149/1947 Sb., zákona o letectve 172/1925 Sb. v znení zákona č.48/1930 Sb. a § 2 č.14 vl. nar. č.229/1947 Sb.
Ako výkonný orgán pre výkon priameho odborného dozoru, k zisťovaniu a oznamovaniu trestných činov podľa zákona o letectvo, príslušné je bezpečnostné letectvo, pričlenené k Sboru národnej bezpečnosti, ktoré je pre tento účel špeciálne vyškolené a vybavené a ktorého vnútorná organizácia a vzťah k Sboru sú upravené smernicami ministra vnútra po dohode s ministrom národnej obrany /§ 8 zák. č. 149/1947 Sb./- Letecké hliadky bezpečnostného letectva sú toho času dislokované takto: Praha-Ruzyně, České Budějovice, Kar-lové Vary, Brno, Jičín, Olomouc, Bratislava- Vajnory, Košice, bude zriadená v Nitre a pravdepodobne aj v Žiline.- Materskou hliadkou na Slovensku je letecká hliadka Bratislava- Vajnory.
Aby práca bezpečnostného letectva dosiahla čo najlepších výsledkov, je nevyhnuteľne potrebné, aby správne úrady,/policajné trestné súdy/, ktorým sa oznamujú priestupky podľa zákona o letectve č. 172/1925 Sb., v znení zákona č. 48/1930 Sb. venovali priestupkovému pokračovaniu náležitú pozornosť a starostlivosť.
Najčastejšie sa vyskytujú tieto priestupky: Nedostatok palubných dokladov k lietadlu a pilotských preukazov, vzatie fotografikých aparátov do lietadla bez povolenia, svojvoľné pristanie mimo letišťa, nedodržovanie minimálnej bezpečnostnej výšky pri lietaní atď.- Za letecké priestupky treba ukladať v rámci zákonných sadzieb vždy také tresty, ktorých výška by mohla prispieť k zvýšeniu terajšej nedostatočnej leteckej kázne.- Podľa okolností prípadu treba učiniť v priestupkovom a inom správnom pokračovaní aj opatrenia podľa § 51 zákona o letectve.- Treba si uvedomiť, že rigiróznym pokračovaním a tvorením odstrašujúcich príkladov ukladaním prísnych trestov nebrzdí sa vývoj športového letectva, naopak: zvýšením leteckej kázne docieli sa bezpečnosť, teda vyššia úroveň športového, motorového i bezmotorového lietania.- Vlažnosť a nvšímavosť správnych úradov v tomto smere porušila by konsolidáciu vnútorných pomerov.
Letecké priestupky možno trestať aj v blokovom pokračovaní podľa § 19 vl.nar.č.51/1936 Sb., je preto žiadúce dať príslušným leteckým hliadkam zmocnenie na blokové trestanie aj jednoduhších leteckých priestupkov. Tento prostriedok je veľmi účinný napríklad proti pristihnutej osobe, ktorá drží lietadlo alebo lieta s nám bez palubných a osobných dokladov. Vo väčšine prípadov sú tieto osoby vinné i keď sa vyhovárajú, že úrad vraj nevydal včas palubné doklady, – lebo sa im hneď na mieste dokáže, že žiadosť bola podaná oneskorene alebo často nesprávnym spôsobom a že Povereníctvo dopravy ani im nemôže na podklade takýchto žiadostí včas doklady vyhotoviť.- Blokové trestanie donúti pilotov lietať len s takými lietadlami, ktoré majú palubné a osobné doklady v poriadku. Pravda priestupky složitejšie treba písomne oznámiť príslušnému úradu.- Súbeh priestupkov /ak bolo spráchané niekoľko priestupkov/ má povahu složitej priestupkovej veci /§ 29 zák.čl.XL/1879/, lebo tu treba zpravidla uložiť prísnejšie peňažné tresty, než do Kčs 300.-, alebo sa môže uložiť zatvorenie od 1 dňa do 6 mesiacov.
Ustanovenia zákona č.48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad mládežou treba zachovávať.-

Za povereníka:

Dr. Čorno v.r.

Za správnosť vyhotovenia:

Zdroj:
ŠA PO, p. Humenné, fond. ONV Humenné, šk. 22, Priestupky podľa zákona o letectve,- stíhanie

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.