Koncom roka 1943 rozhodla vláda Slovenskej republiky o zriadení pracovného tábora pre židovské obyvateľstvo na východnom Slovensku. O tomto zámere informovalo župana Šarišsko-zemplínskej župy Prezídium ministerstva vnútra 16. decembra 1943 prostredníctvom úradnej korešpondencie, označenej za dôvernú. Obsah korešpondencie bol nasledovný:

PREZÍDIUM MINISTERSTVA VNÚTRA

V Bratislave dňa 16. decembra 1943.

143-16/12-1/43
2036-1

Dôverné!

Predmet: Zriadenie židovského pracovného tábora na východnom Slovensku.

Župnému úradu k rukám pána župana

v Prešove.

Na príkaz pána predsedu vlády a pána ministra vnútra Ministerstvo vnútra má zriadiť pracovný tábor pre Židov na východnom Slovensku.

Tento tábor má započať svoju činnosť už dňa 1. februára 1944.

Vzhľadom na krátkosť času a všetky predpoklady, súvisiace s potrebami zriadiť sa majúceho pracovného tábora, ráčte predložiť Ministerstvu vnútra návrh, aby Ministerstvo vnútra do daného termínu mohlo zriadiť židovský pracovný tábor na východnom Slovensku.

Súčasne som požiadal aj pána župného predsedu HSĽS, poslanca Dr. Mateja Huťku, aby župná organizácia HSĽS prispela svojimi návrhmi k vybudovaniu židovského tábora.

Na stráž!

Za ministra:

Župný úrad Šarišsko-zemplínskej župy so sídlom v Prešove reagoval na výzvu Ministerstva vnútra tým, že kontaktoval okresného náčelníka v Giraltovciach a požiadal ho o zaslanie plánov kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, v ktorom župný úrad plánoval pracovný tábor pre židovské obyvateľstvo zriadiť. Okresný náčelník z Giraltoviec kontaktoval v predmetnej veci prostredníctvom telegrafického príkazu Obvodný notársky úrad v Hanušovciach nad Topľou, aby predmetnú dokumentáciu zaslal Župnému úradu v Prešove. Hanušovský notár splnil tento príkaz 22. decembra 1943. V liste Župnému úradu Šarišsko-zemplínskej župy uviedol nasledovné:

Obvodný notársky úrad v Hanušovciach nad Topľou

Číslo: 5.275/1943.

Predmet: Predloženie plánov kaštieľa J. Dessewffyho v Hanušovciach n.T.

Župný úrad

do vlastných rúk p. podžupana

v Prešove.

Na základe telefonického príkazu p. okresného náčelníka z Giraltoviec v prílohe predkladám plány v predmete uvedeného kaštieľa.

Zdvorilo poznamenávam, že kaštieľ nateraz má ešte v árende fa Ing Lozovský a Štefanec. Domový majetok spravuje Dr. Zoltán György, neúčinkujúci advokát v Prešove, Záhradná ul. č. 46.

Plány požičala fa Ing Lozovský a Štefanec, ktorá má tieto iba v jednom exemplári, dôsledkom čoho sa snažte prosíme, aby ste plány po nahliadnutí prípadne vyhotovení kópií, láskavo prinavrátili.

4 prílohy.

V Hanušovciach nad Topľ. dňa 22. dec. 1943.

Na stráž!

notár

Po preskúmaní dodanej dokumentácie kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a po vzájomnej dohode medzi Župným úradom Šarišsko-zemplínskej župy a Župnou organizáciou HSĽS Šarišsko-zemplínskej župy, zaslal predseda Župnej organizácie HSĽS Šarišsko-zemplínskej župy prednostovi 14. oddelenia Ministerstva vnútra dňa 28. decembra 1943 nasledujúce stanovisko:

HLINKOVÁ SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA

ŽUPNÁ ORGANIZÁCIA ŽUPY ŠARIŠSKO-ZEMPLÍNSKEJ

Číslo: 1024/43.

Michalovce, 28. XII. 1943.

Vec: Zriadenie židovského pracovného tábora na východnom Slovensku.

Dôverné!

Odpoveď na číslo: 143-16/12-1/43

2036-1.

Veľavážený pán

Dr. Anton Vašek

prednosta 14. odd. Min. vnútra,

Bratislava.

Na prípis Prezídia ministerstva vnútra zo dňa 16. t. m. č. 143-16/12-1/43-2036-1, dovoľujem si Vám podať túto správu:

Pracovný tábor pre židov na východnom Slovensku odporúčam zriadiť po dohode s p. podžupanom Ličkom v Prešove, v Hanušovciach n/Topľ., okres Giraltovce. Toto miesto preto navrhujem, lebo leží v strede našej Šarišsko-Zemplínskej župy. Leží pri novovybudovanej železničnej trati. V Hanušovciach sú 2 obývateľné kaštiele, v ktorých by sa Židia, ktorí vy vybudovali drevené tábory, mohli ubytovať.

 

Na stráž!

poslanec – predseda ŽOHSĽS.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaslalo Župnému úradu Šarišsko-zemplínskej župy dňa 10. januára 1944 nasledujúcu odpoveď:

MINISTERSTVO VNÚTRA

V Bratislave dňa 10. januára 1944.

143-8/1-1/44
D 1029-1

Predmet: Zriadenie židovského pracovného tábora na východnom Slovensku.

Župnému úradu

/do rúk pána župana/

v Prešove.

Dodatok k prípisu tunajšieho ministerstva zo dňa 16. decembra 1943 čís. 143-16/12-1/43/2036-1 na návrh Hlinkovej Slovenskej Ľudovej Strany, župnej organizácie župy šarišsko-zemplínskej v Michalovciach zo dňa 28. decembra 1943, vysielam – cieľom prejednania podrobností o zriadení nového židovského pracovného tábora na tvarnosti miesta – hl. not. tajomníka Júliusa Pečucha, aby spolu s tamojším úradom a s uvedenou župnou organizáciou HSĽS zistil potrebné predpoklady pre zriadenie židovského pracovného tábora na navrhovanom mieste.

Žiadam pána župana, aby delegovanému úradníkovi poskytol primerané pomôcky a bol mu nápomocný v tejto veci.

Súčasne žiadam Župnú organizáciu HSĽS v Michalovciach, aby na Župný úrad v Prešove delegovala svojho poverenca na deň 13. januára 1944, na 9. hod. ráno, a aby aj tamojší úrad zistil po technickej stránke, či uvedenou župnou organizáciou HSĽS navrhované miesto pre zriadenie pracovného tábora je vyhovujúce.

Napokon žiadam, aby sa pán župan vyjadril aj o tom, či by technické oddelenie župného úradu mohlo prevziať úlohy Ministerstvom vnútra vyslanej štátnej stavebnej správy, poverenej výstavbou tábora, ak by Ministerstvo vnútra túto tam zriadilo.

Na stráž!

Za ministra:

Na základe vyššie citovaného prípisu Ministerstva vnútra bola v Hanušovciach nad Topľou dňa 13. januára 1944 vykonaná obhliadka priestorov tamojšieho kaštieľa rodiny Dežöfiovcov s priľahlým parkom, za účelom zistenia, či po technickej stránke vyhovuje plánovanému projektu, t. j. zriadeniu pracovného tábora pre židovské obyvateľstvo. Spomenutý kaštieľ s priľahlými pozemkami už na podobné účely slúžil, a to v rokoch 1942 – 1943, keď tam bol zriadený pracovný útvar pre tzv. asociálne živly a Cigánov. Pracovný útvar vznikol za účelom využitia lacnej pracovnej sily pri výstavbe železničnej trate Prešov – Strážske. Obhliadky priestorov v Hanušovciach nad Topľou, plánovaných pre zriadenie pracovného tábora pre židovské obyvateľstvo, sa zúčastnil Július Ličko (podžupan Šarišsko-zemplínskej župy) Július Pečuch (hlavný notársky tajomník Ministerstva vnútra SR), Michal Drábik (župný tajomník HSĽS), Pavol Stano (obvodný notár v Hanušovciach n/T) a Jozef Snak (rímskokatolícky farár v Hanušovciach n/T). O obhliadke bola zhotovená nasledujúca zápisnica:

Zápisnica napísaná v kancelárii Obvodného notárskeho úradu v Hanušovciach nad Topľ. dňa 13. jan. 1944.

Prítomní:

Július Ličko, hl. radca v.s.v., za Ministerstvo vnútra hl. not. tajomník Július Pečuch, za Župnú organizáciu HSĽS Michal Drábik, žup. tajomník HSĽS a Pavol Stano, obvod. Notár.

Predmet:

Zriadenie židovského pracovného tábora na východnom Slovensku.

Na nariadenie Prezídia Ministerstva vnútra zo dňa 10. jan. 1944 číslo 143-8/1/1/44/D 1029-1 prítomní na tvárnosti miesta prehliadli navrhované miesto pre zriadiť sa majúci pracovný tábor s týmto výsledkom:

Ide o kaštieľ rodiny Dessewffyovcov, spravovaný Drom Zoltánom Györgyom v Prešove, Záhradná ul. č. 34, ktorý bol vyhliadnutý pre umiestnenie židovského pracovného tábora. Budova je umiestnená na pozemku o výmere 500 x 800 m na svahovitom teréne v intraviláne obce Hanušovce nad Topľou. Je to budova jednoposchodová so šindľovou krytinou. Krytina je v zlom stave na viacerých miestach premáka. Múry a vnútorné steny sú neporušené v dobrom stave. V budove je 12 obytných miestností na prízemí a tiež dvanásť miestností na poschodí. Poschodie je úplne prázdne, neobývané. Na prízemí tri miestnosti užíva fa Ing Lozovský a Štefanec pre kanceláriu, dve miestnosti ako byt svojich zamestnancov, tri miestnosti ako sklady, jednu miestnosť ako kuchyňu a jednu miestnosť ako jatku. Okrem toho sú tri miestnosti na prízemí užívané ako školské učebne pre Št. mešt. školu. Prvú adptáciu budovy previedla fa Ing Lozovský a Štefanec a má celú budovu spolu aj s bočnými staviskami v prenájme od majiteľa až do konca roku 1944. Miestnosti sú pre obývanie súce až na to, že pece sú v neupotrebiteľnom stave a jednotlivé miestnosti sa vykurujú len železnými pieckami. Okurovanie hlavne miestností na poschodí bude nákladné, pretože miestnosti majú výšku asi 5 m. Okrem toho väčšina miestností má len jednoduché okná.

Budova je situovaná s frontou na východ, na severovýchodnom kraji horepopísaného pozemku. Za budovou smerom na západ je priestranný dvor v hĺbke asi 5 x 50 m s dvoma hospodárskymi budovami, ktoré slúžia ako maštale a vozárne. Ďalej smerom na západ je záhrada so starými stromami a čiastočne aj ovocný sad. Smerom na juj siaha tento park až po železničnú koľaj tiež so svahovitým terénom, ktorý sa však malou úpravou dá použiť ako stavebný pozemok pre dielne alebo budovy.

Na sever od tejto budovy stojí rím. kat. kostol v bezprostrednej blízkosti tohto kaštieľa. Vchod na tento pozemok je spoločný s cestou, ktorá vedie do kostola, preto pre túto budovu a celý tento pozemok musel by byť zradený zvláštny vchod a celý pozemok musel by byť náležite izolovaný od kostola a jeho okolia.

Miestna Št. mešt. škola je provizórne umiestnená s dvoma učebňami v obecnej budove, s dvoma učebňami v takzvanom malom kaštieli a s troma učebňami v tejto budove. Obec sa zaoberá s projektom stavby mešt. školy, ktorá však v krátkej done nebude uskutočnená a do dohotovenia tejto novostavby nemá obec možnosti tieto tri učebne umiestniť provizórne inde v prípade, že by bola táto budova zabraná na iný účel. V obci je totiž bytová núdza a niet vôbec takých budov alebo miestností, ktoré by na mohly na tento cieľ hoc aj provizórne zaistiť.

Plány tejto budovy, ktoré firma zapožičala vzal si zástupca Župného úradu so sebou, po rozmnožení týchto dodá Župný úrad jednou kópiu Ministerstvu.

V obci Hanušovce nad Topľ. je sídlo Obvodného not. úradu, žandárska stanica, poštový a telegrafický úrad. V obci je elektrický prúd, osobná a nákladná železničná stanica. Vyhliadnutý pozemok je od nákladnej železničnej stanice na 2,5 km.

Najbližší peňažný ústav je v Giraltovciach alebo v Prešove.

Stavebné hmoty sú v mieste. Stav pitnej vody je dorbý.

K tomuto rokovaniu bol pozvaný miestny r. kat. farár VDP. Jozef Snak, ktorý sa k veci vyjadril v zmysle, že z hľadiska cirkevného nepovažuje umiestnenie židovského pracovného tábora v tomto objekte za vhodné, pretože objekt je len asi na 40 m vzdialený od kostola a nedal by sa tak izolovať od kostola, aby to nepôsobilo rušivo na bohoslužby a pohoršivo na veriacich. Okrem toho uvádza, že tento kaštieľ je chránený Pamiatkovým úradom.

V prípade, žeby horeuvedený objekt a pozemok nevyhovoval tomuto cieľu alebo by nebolo možno tento zadovážiť, komisia navrhuje zistiť podmienky v obci Nižný Hrabovec na majetku Ragáfyho alebo vo Veľkom Šariši na bývalom statku Fönyvesa po prípade inde na území župy.

Po prečítaní sa schválilo a podpísalo.

D.a.h.

Za ministra vnútra:                                                       Za Župný úrad:
Július Pečuch, v.r.                                                          Július Ličko, v. r.
hl. not.tajomník                                                              hl. radca v.s.v

Za Župnú organizáciu HSĽS:
Michal Drábik, v. r.

Pavol Stano, v. r.
notár

Jozef Snak, v. r.
r. kat. radca – farár.

Po doručení a preštudovaní zápisnice z prehliadky objektov a pozemkov v Hanušovciach nad Topľou, zamýšľaných na zriadenie pracovného tábora pre židovské obyvateľstvo, adresoval Župný úrad Šarišsko-zemplínskej župy dňa 21. januára 1944 Ministerstvu vnútra v predmetnej veci nasledujúce stanovisko:

ŽUPNÝ ÚRAD V PREŠOVE

Číslo: 4226/I odd. 1943

Predmet: Zriadenie židovského pracovného tábora na východnom Slovensku

K čís. 143-16/12-1/43-2036-1

Prezídiu Ministerstva vnútra

V Bratislave.

S ohľadom na negatívny výsledok obhliadky objektov v Hanušovciach, navrhnutých pre zriadenie židovského pracovného tábora opravujem, že podľa informácií získaných u Pozemkového úradu, sú k dispozícii ďalšie tri objekty s rozsiahlymi pozemkami pre tento účel.

Sú to bývalé židovské majetky v Ploskom a v Pečovskej Novej Vsi.

V Ploskom je veľký kaštieľ so záhradou. Objekty sú prázdne, dosiaľ nemajú žiadneho určenia a pozemok je súci na stavbu rôznych objektov, je oplotený a od obce úplne izolovaný. Táto nehnuteľnosť stojí k dispozícií pre nasťahovanie ihneď. Jediná nevýhoda je tá, že objekt stojí od železničnej nákladnej stanice Kysak vzdialenej asi tak 12 km.

Okrem toho sú v Pečovskej Novej Vsi dva bývalé židovské pozemky s objektmi, ktoré by boli tiež k dispozícii a sú vhodné pre tento cieľ. Tu je nákladná stanica v mieste.

Navrhujem tieto pozemky a objekty na mieste prehliadnuť a podľa výsledku obhliadky rozhodnúť.

Na stráž!

župan.

Z vyššie citovaného vyplýva, že nakoľko obhliadka v Hanušovciach nad Topľou nedopadla podľa predstáv zúčastnených úradníkov, k zriadenie pracovného tábora pre židovské obyvateľstvo v Hanušovciach nad Topľou napokon nedošlo. Plánovaný pracovný tábor pre Židov napokon nebol do konca druhej svetovej vojny vytvorení ani na žiadnom inom mieste na území východného Slovenska.

Zdroje:

Štátny archív Prešov, fond Šarišsko-zemplínska župa, oddelenie Prezidiálne spisy, inv. č. 1859.

ANDREJOVÁ, Zuzana a kol.: Rómsky holokaust v krajinách strednej Európy. Prešov : GTF PU v Prešove, 2012. 148 s. ISBN 978-80-555-0718-7.

[obrázok pri článku je ilustračný]