Jedna z právnych noriem, ktoré v povojnovom období upravovali podmienky na náhradu vojnových škôd.

Povereníctvo financií:

Číslo: 1863/46 – VII/20.                                                                   V Bratislave dňa 8. apríla 1946

Smernica  na vykonávanie nariadenia č. 13C/1945 Sb, n. SNH o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami/ ich doplnenie:
1. Všetkým okresným národným výborom, okresným správnym komisiám, okresným komisárom na Slovensku.
2. Národnému výboru v Bratislave a Košiciach.

Niektoré okresné výbory nepokračujú vo veci poskytovania preddavkov na náhradu vojnových škôd a vo veci instruovania a predkladania  žiadostí o tieto preddavky, tak ako im to bolo nariadené smernicami, rozoslanými im dňa 13. decembra  1945 pod č. 9964/45 – VI/20 a hľadajú dokonca všelijaké možnosti, ako naštrbiť  túto jednotnú úpravu a uprednostňovať niektorých žiadateľov.
Vzhľadom nato, že ide o akciu sociálnu, lebo sa nenahradzujú vojnové škody, ale poskytujú iba výpomoc sociálne slabým/ existenčne ohrozeným/ fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v núdzi následkom škôd vojnovými udalosťami, potrebujú všetci oprávnení žiadatelia rovnako rýchlu pomoc,  a preto uprednostňovanie nie je odôvodnené a nebude ani pripustené. Naproti tomu neoprávnení žiadatelia majú byť bezpodmienečne navrhnutí na zamietnutie.
Zákonodarca i tunajšie povereníctvo sú si vedomí toho, že vojnové udalosti kruto doľahli na životné pomery poškodených občanov a intenzívne pracujú na tom, aby zhubné následky vojny boli všeobecne odstránené, a však každému musí byť jasné, že vzhľadom na rozsah škôd a možností štítnej pokladnice, nie je takáto pomoc možná ihneď a musí sa preto diať len etapovite. V prvej etape poskytujú sa preddavky, a to iba existenčne ohrozeným jednotlivcom v takej výške, v akej to dovoľuje rozpočet v tomto roku. To znamená teda, že existenčne ohrozené osoby dostanú podľa miery ohrozenosti v r. 1946 titulom preddavku len takú sumu, ktorá na ne z prelimitovanej sumy pripadne po rozdelení na celé Slovensko. Nepriznaný, ďalší preddavok bude možné poskytnúť v roku nasledujúcom, prípadne rokoch ďalších. Neznamená to teda, ako si prevažná väčšina obyvateľstva a národného výboru mylne vysvetľuje, že každému poškodenému bude v r. 1946 nahradené 50% vojnovej škody. Na škody na budovách bude možné v rámci tejto akcie poskytovať preddavky len v prípadoch, v ktorých je to nutné z dôvodu existenčnej ohrozenosti žiadateľa. V ostatných prípadoch budú škody na budovách odstránené osobitnou akciou podľa zákona o stavebnej obnove, ktorý je práva predmetom legislatívnych pokračovaní. Okrem toho pripravuje sa celý rad ďalších rekonštrukčných a pomocných opatrení v rámci tzv. urýchlenej pomoci. V konečnom štádiu bude môcť byť zákonom určená definitívna úprava náhrady vojnových škôd až vtedy, keď bude známe, aké bude mať štát na tento cieľ zaistené finančné prostriedky.
Bolo preto povinnosťou všetkých okresných národných výborov, aby hneď po obdržení smerníc  č. 9964/45 – VI/20:  1. Oboznámili s ich obsahom všetky miestne národné výbory a nariadili týmto
aa) upovedomiť obyvateľstvo o tejto akcii verejným vyhlásením/vybubnovaním a vy zvať ho na podanie žiadosti  v krátkom termíne napr.: 14 – 30 dní.
bb) rozdeliť a vyúčtovať v určitom termíne prípadné peniaze, ktoré im boli na tento cieľ už poskytnuté
2. rozdelili urýchlene všetky peňažné prostriedky, dané im k dispozícií na poskytovanie preddavkov medzi žiadateľov

Zdroj:

ŠA,PO, p. Humenné, fond ONV Humenné 22

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.