Správa Okresného veliteľstva NB v Medzilaborciach o vojnových zločinoch spáchaných na území okresu v období Slovenského štátu. Správa obsahuje informácie o poprave dvoch bratov z obce Havaj.

Okresné veliteľstvo NB Medzilaborce.                                                     Medzilaborce,26.sept.1946.
Číslo:917/46.
Vec: Soznamy Čsl.občanov, popravených za bývaleho režimu – vyžiadanie.

Odpoveď na číslo 15115-VI-I-1-1946                                              Úrad Okresného národ.výboru
Pov.vnútra-VI.od.,zo dna 23.augusta 1946.

Prílohy:./.                                                                                           M e d z i l a b o r c e.
Oznamujem,že v obvode tunajšieho okresného veliteľstva NB za býv. režimu boli nemeckou brannou mocou popravení dvaja občania:
1/. Michal Pecuch,nar.11.sept.1911 v Havaji,okres Medzilaborce,tamtiež príslušný,bytom posledne tamtiež,čd.25,ženatý,roľník,vojak v zálohe,gr,kat.Rus,živil manželku a 2 maloleté – nezaopatrené deti vo veku 4 a 6 rokov.
2./Peter Pecuch,nar.20.júla 1923 v Havaji,okres Medzilaborce,tamtiež príslušný bytom posledne tamtiež,čd.25,slobodný,vojakom nebol,gr.kat.,Rusín,živil svojho otca.
Oba menovaní boli ČSR štátni občania,príslušní do Havaja,okres Medzilaborce,ktorí boli popravení zastrelením dňa 21.septembra 1944 o 18.hod. v lese zvanom “Pod Dilom” v chotári obce Havaj. Príčinou popravy menovaných bola tá okolnosť,že Peter Pecuch dňa 20.sept.1944 odcudzil nemeckým vojakom zdržujúcim sa v Havaji jeden samopaľ, s ktorým chcel údajne ísť do hôr k partizánom,ktorí sa v okolí Havaja zdržovali.Toto sa mu však nepodarilo,bol prichytený nemeckým vosjkom pri čine-krádeži samopalu.Jeho brat Michal Pecuch prosil nemecké vojsko za svojho brata pri vyšetrovaní,aby ho zato netrestali a toto mu odpustili,títo však zadržali potom aj jeho a oboch zastrelili.
Popravení bratia Pecúchovci sú pochovaní na gr,kat.cintoríne v Havaji.

Okresný veliteľ NB

Zdroj:

ŠA PO, pobočka Humenné, f. ONV Medzilaborce, šk 11.