Pred 68 rokmi postupne od 21. do 25. januára 1945 vstúpila sovietska armáda na územie všetkých 42 obcí  a 2 miest  okresu Stará Ľubovňa. V tom období však obce a mestá, ktoré dnes patria do okresu Stará Ľubovňa, boli rozčlenené do troch vtedajších okresov Stará Ľubovňa (29), Spišská Stará Ves (5 obcí) a Sabinov (10 obcí). Značná rozčlenenosť okresu a neľahká prístupnosť k obciam ležiacim v horskom teréne prispela aj k tomu, že oslobodzovanie územia si vyžiadalo niekoľko dní. V predkladanom zápise z mestskej kroniky z roku 1945 je opisovaný priebeh práve z oslobodzovania mesta Stará Ľubovňa. Okrem toho uvádzame aj popis vojnových škôd v meste pri prechode frontu, ktoré sú tiež popísané v kronike mesta Stará Ľubovňa. Zápis z kroniky je publikovaný v pôvodnom znení, bez jazykových a gramatických úprav, aby sa zachovala čo najviac pôvodná výpovedná hodnota dokumentu a štruktúra jazyka a textu.

„Po pretrhnutí frontu v Karpatoch na „Dukelskom“ priesmyku a po padnutí veľkého oporného bodu Nemcov pevnosti Krakova dňa 16. januára 1945, nastal rýchly ústup okupačných nemeckých vojsk. Pri tomto ústupe nemecké vojska ničili všade dôležité objekty, mosty, cesty, trate a pod. V tunajšej obci nastal útek nemeckých a ními spojených vojsk v dňoch 22. a 23. januára 1945. Dňa 22. 1. 1945 vo večerných hodinách vyhlásená bola pod nátlakom všeobecná evakuácia civ. obyvateľstva i okresu Stará Ľubovňa. Z uvedených príčin obyvateľstvo mužského pohlavia ukrývalo sa po okolitých obciach a lesoch. Dňa 23. januára 1945 v odpoludňajších hodinách začali posledné zbytky ustupujúcich nemeckých vojsk plieniť obchody, skladiská i súkromné domy. Zapálením a podmínovaním zničená bola miestna elektráreň, mlyn, píla, sklad dreva, telefónne zariadenie poštové, telefónne a telegrafné vedenie, most vedúci cez Jakubianku a cez Poprad ako i všetké sebamenšie a bezvýznamné mosti. Pri ústupe v tun. meste neodohral sa žiaden boj. Posledné jednotky – zbytky ustúpujúceho nem. vojska opustili po vydrancovaní tunajšie mesto okolo polnoci dňa 23. januára 1945.
Prvé hliadky Červenej Armády pozorovatelia došly do Starej Ľubovni dňa 24.1.1945 okolo 7. hod. ráno.  Okolo 8 hodiny hrnula sa už do mesta mohutná Červená Armáda a to so všetkými druhmi zbraní.  Na poludne bolo celé mesto zaplavené a celé okolie zaplavené jednotkami Červenej armády, ktorá rýchlo všetkým smermi postupovala za ustupujúcim nepriateľom a to cez zamrzlú rieku Poprad a cez drevený most Podkovancom, ktorý most zostal jedine celý, lebo tento Nemci nezbadali a nezničili. Po horách na okoliu rachotali pušky a guľomety. Ustupujúci Nemci dali niekoľko rán na mesto z minometov, tieto však urobili len nepatrné škody v jednom dome na Štefánikovej ulici, zabili 2 ruské kone a zranili jedného ruského vojaka. Príslušníci Č. A. boli ubytovaní takmer v každom dome a v každej budove tun. meste. Podčas pobytu jednotlivci boli na obťaž tun. obyvateľstva a vykrádali obchody, ktoré neboly ešte zničené, podobne soc. inštitúcie, has. výstroj, úrady a podobne. Tieto rušné nepokojné dní trvali až do 1. februára 1945, pokiaľ fronta sa nevzdialila.
Ústupom času i tun. obyvateľstvo sa ukludnilo a plnou prácou dal sa do práce každý na výstavbu zničených mostov a na zaistenie premávky. Dňa 24.1.1945 hneď na začiatku ťaženia vojny v tun. obci večer bol zničený požiarom žel. obchod Vengirckého (Hechtor), ktorý požiar vznikol neopatrnosťou. Ďalší požiar dňa 27. januára 1945 o 8. hod. večer zničil všetké vedľajšie staviská na tun. rk. fare. Usilovnou prácou občanov bol požiar lokalizovaný. Poriadok v obci v tomto čase udržiavala založená a zorganizovaná milícia, do ktorej pribraní boli spoľahlivý občania tun. mesta.
Prvým gorodným kapitánom mesta bol ruský kapitán Demjanov, ktorý svojou simpatiou stal sa obľubeným človekom v tun. meste.
Budovy a mesto vojnovymi udalostiami nebolo poškodené, len okna následkom výbuchov boly rozbité, a nebiť na námesti požiarom zničeného domu Hechta nikto, by nezbadal a nepovedal by, že fronta prešla cez toto mesto.
Škodu utrpelo však obyvateľstvo následkom krádeže a vyplienením obchodov, úradov a soc. inštitúcií.
Po všetkých týchto udalostiach, obyvateľstvo dalo chválu Bohu za šťastlivý prechod frontu cez tun. mesto.“
Popis vojnových škôd

„Ako som už uviedol ustupujúce nem. vojska urobily v tun. meste veľké škody a to nasledovné:
Dňa 23.1.1945 podmínovali a zapálili mlyn a elektráreň. Škoda na budove, zariadení a na zničenom obilí činí Kčs 3,000.000.-
Ďalej zničená bola píla a tiež celý sklad dreva dosák. škoda činí Kčs 2,672.000.-
Zničený most cez rieku Poprad odhadnutý bol na obnos Kčs 1,000.000.-
Zničený most cez potok Jakubianku odhadnutý bol na obnos Kčs 250.000.-
Zničený most cez potok Veľký Lipník Kčs 120.000-
Zničený most cez potok Malý Lipník Kčs 80.000.-
Červenou armádou zapríčinený požiar v obchode Vengrického zapričinil škodu Kčs. 300.000.- Ďalej požiar na rk. fare urobil škodu v hodnote 180.000 Kčs.
Mimo týchto škôd zapríčinil nem. vojská a tiež vojská ruské škody po obchodoch, úradoch, školách, spolkoch a o tunajšieho obyvateľstva vo výške Kčs 26,678.017,60. a to podľa prevedeného súpisu vojn. škôd.“

 

Zdroj:

Štátny archív Levoča, pobočka Stará Ľubovňa, fond  Zbierky obecných, školských a podnikových kroník, Kronika Stará Ľubovňa 1945