V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša pohľad na život v obci Hrubov, tesne po druhej svetovej vojne.

Rút Kuľhová ( Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné )

Krátky príspevok o živote v obci Hrubov, tesne po druhej svetovej vojne na straánkach obecnej kroniky. Prepis bol urobený bez gramatických a štylistických úprav.

Druhá svetová vojna zanechala cíteľné stopy. Život počas vojny a po vojne v zemliankoch mal za následok značné podlomené zdravie mnohých obyvateľov, boli to najmä infekčné choroby- týfus, žltačky, reumy a ďalšie. Po oslobodení znášali tieto útrapy občania hrdinsky. Každý kto bol schopný zapojiť sa do obnovy zničenej obce i mimo obce do zničeného hospodárstva. Ľudia sa živili z práce pri ťažbe dreva, pálením dreveného uhlia a na poľnohospodárstve. Vybudované boli drevené domy na miestach, kde sú teraz domy od čísla 126 až 135, kde žilo niekoľko rodín, ktoré si nemohli urobiť dočasné domčeky a bola tam aj škola, pokiaľ sa neopravila pôvodná, ktorá bola leteckými náletmi značne poškodená. Základné škola bola budovaná za pomoci našich občanov v roku 1939, základy a sokeľ sú kamenné, murivo steny z pálenej tehly, pokrytá bola eternitom. Základná škola v roku 1944 je vojnou poškodená, hlavne leteckými náletmi- bombardovaním, pretože mal v nej sídlo partizánsky štáb ,, Čapajev“. V roku 1946-1947 bola urobená generálna oprava tejto školy. Má 2 učebne- triedy, riaditeľňu, zborovňu pre učiteľov, kabinet a dvojizbový byt pre učiteľa. V roku 1948 bola pre účely školy vymurovaná z kameňa studňa. Za účelom zásobovania vody občanov horného konca pred č. domu 67 Frenákom bola urobená studňa. Po víťaznom februári 1948- vďaka Komunistickej strany Československa poskytol štát pomocnú ruku občanom. V rámci dvojročného plánu- stavebnej obnovy bolo vybudovaných v obci 18 rodinných domov, ako náhradu malej časti občanov za vojnou zničené.

Zdroj:

Kronika obce Hrubov