Písomný záznam, ktorý zachytáva rozprávanie žijúceho pamätníka na tému konktrétnej historickej udalosti alebo obdobia je zaujímavým svedectvom doby. Aj keď využitie tohto druhu historického prameňa má svoje úskalia, zaznamenanie spomienok pamätníka historickej udalosti je pre študentov, ale nielen pre nich užitočným zdrojom informácii.

Spomienky pre potreby databázy regionálnych dejín by mali rešpektovať určité pravidlá:

  1. Na publikovanie spomienok potrebujete súhlas respondenta. Spomienky a najmä hodnotenia pamätníka na rôzne historické témy sú jeho subjektívnym a osobným názorom. Preto je potrebné, aby bol autor spomienok oboznámený s presným zápisom spomienok, ešte pred ich uverejnením.
  2. Pokiaľ je to možné spomienky by sa mali venovať ucelenému problému v konkrétnom historickom období (napr. Život počas 2. svetovej vojny v obci XY). Toto pravidlo súvisí aj zo začlenením konkrétnej spomienky do určitého historického obdobia, podľa štruktúry webu www.regionalnedejiny.sk
  3. Dôležitý je spôsob zachytenia spomienky. Pred samotným zachytením spomienky je potrebné dôsledne vysvetliť autorovi spomienok, dôvody zaznamenania spomienky, či tému, ktorej sa chcete venovať. Dobrým krokom je pripraviť si dopredu vhodné otázky, ktoré objasnia problémy, o ktorých sa chcete dozvedieť. Najlepším spôsobom je vyhotovenie zvukového záznamu, ktorý poslúži na neskorší prepis monológu pamätníka. Po vyhotovení záznamu (napr. diktafónom), si môžete pripraviť ďalšiu sadu otázok potrebných na bližšie vysvetlenie problémov, ktoré autor spomienok neobjasnil dostatočne a zapracovať ich do konečného záznamu. Zdôrazňujeme, že s konečnou verziou musí byť autor spomienky oboznámený a finálne znenie musí odsúhlasiť.
  4. Finálny prepis musí obsahovať zdroj spomienok, dobu vyhotovenia, miesto vyhotovenia , identitu zhotoviteľa spomienky a súhlas s uverejnením:

Príklad:

Zdroj: Spomienky Jána Kováča

Zaznamenal : Alena Kováčová , 22.6. 2012, Humenné.

Uverejnené so súhlasom autora spomienky.

Záznam spomienok zasielajte v textovej podobe na mailovu adresu redakcia@regionalnedejiny.sk