Najčastejšie typy príspevkov, ktoré na náš web posielajú študenti stredných škôl, či iní dobrovoľní autori sú fotografické príspevky. Vzhľadom na charakter a systémové budovanie stránky by príspevky mali spĺňať niekoľko základných pravidiel:

 1. Príspevok by sa mal vždy viazať k jednému miestu. Je to jedno, či ide o obec alebo mesto.
 2. Pokiaľ je to možné tak príspevok by sa mal venovať jednému obdobiu. Na stránke sa príspevky členia do týchto piatich období: predvojnové obdobie (do roku 1914), prvá svetová vojna (1914-1918), medzivojnové obdobie (1919-1938), druhá svetová vojna (1939-1945) a povojnové obdobie (1945-1990). To znamená vo fotografickom príspevku by mali byť iba fotky z jedného obdobia.
 3. Ak je to možné vítane je spracovanie jedného problému v jednom príspevku. To znamená, že fotografie by sa mali venovať jednej oblasti (napr. činnosť poľovníkov v obci Topoľovka, ochotnícke divadlo v obci Zboj, Ľudové zvyky v obci Sliepkovce a pod…) Toto však nie je pravidlom a je možné zostaviť rôzne fotografie s rôznou tematikou do jedného príspevku (napr. Zo života obce Kochanovce…)
 4. Dôležitý je zdroj fotografií. Všetky fotografie uverejnené na našom webe musia mať jasný zdroj a publikované musia byť so súhlasom majiteľa. Každý príspevok musí obsahovať meno majiteľa fotografií. (Zdroj: Súkromná zbierka Jána Kováča. Uverejnené so súhlasom majiteľa.). Nikdy nepreberajte fotografie z publikácií a pod. Na použitie týchto fotiek nemáte práva.
 5. Fotografie je potrebné posielať naskenované v rozlíšení minimálne 300 DPI vo formáte JPG. Zvyšok príspevku nech je v textovom súbore (word, openoffice). Príspevky zasielajte na mailovú adresu: redakcia@regionalnedejiny.sk

VZOR PRÍSPEVKU:

V tomto vzore Vám presne ukážeme čo všetko musí príspevok obsahovať, aby s ním edítori na našom webe mali čo najmenej problémov:

Nadpis:

Obec Hrubov v povojnovom období

Meno autora, (názov školy):

 Agáta Babinská (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Textový úvod k príspevku:

V krátkom úvode (10-15 viet), predstavíte miesto ( obec, mesto) a tému, ktorú rieši Váš príspevok. Môžete uviesť kde sa obec nachádza, prvú písomnú zmienku, alebo iné zaujímavosti.

Obec leží na južnom úpätí Beskýd v doline Ondavice 24 km na severozápad od okresného mesta Humenné. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1478. Patrila panstvu Humenné, v 19. storočí boli zemepánmi Szirmayovci.V 19. storočí mala tu majetky Hornouhliarska banská spoločnosť. V roku 1944 pre spoluprácu s partizánmi Nemci obec vypálili. Bolo tu poľné partizánske letisko.Obec je vyznamenaná Pamätnou medailou SNP. Po roku 1945 nastala obnova obce. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Dnešný príspevok zachytáva život Hrubovčanov vo fotografiách jednej rodiny v povojnovom období.

Fotografie a popisky:

V tejto časti budú uverejnené fotografie a popisky k ním. Fotografie číslujte a ku každej fotografií je potrebné uviesť informačný popis. Príspevok by mali tvoriť minimálne tri fotografie:

Foto 1: Popis 1

Foto 2: Popis 2

Foto3: Popis 3

Zdroj:

Uvedený majiteľ fotografií a súhlas k publikácií:

Zdroj: Zbierka rodiny Babinskej. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.

Kľúčové slová

Na stránke sú príspevky vyhľadávané pomocou kľúčových slov ( tágov) pod príspevok treba napísať aké kľúčové slová patria k príspevku (obvykle dávame názov miesta príspevku, okres, problém, ktorý spracúvame v príspevku, či obdobie z ktorého pochádza príspevok:

Kľučové slová: Hrubov, okres Humenné, povojnové obdobie, bežný život obce

NÁMETY NA PRÍSPEVKY:

 1. Základná škola v obci XY – fotografie, ktoré poskytujú zaujímavý pohľad na školstvo a podmienky vzdelávania v regióne. Príklad:
 1. Jednotné roľnícke družstvo v obci XY – fotografie zachytávajú vývoj v oblasti poľnohospodárstva po roku 1948. Veľmi vhodné pri riešení témy kolektivizácie. Príklad:
 1. Obec XY počas prvej svetovej vojny – podarilo sa nám zozbierať značný počet fotografií, ktoré zachytávajú jednotlivé obce počas prvej svetovej vojny. Tieto materiály poskytujú zaujímavé informácie, k téme prvá svetová vojna v regióne. Obzvlášť pre región severovýchodného Slovenska je táto téma zaujímavá, pretože v rokoch 1914-1915 tento región bezprostredne zažil frontové boje. Príklad:
 1. Dobrovoľný hasičský zbor v obci XY – jeden z príkladov mapovania dejín záujmových organizácii v našich obciach a mestách. Dobrovoľní hasiči mali v niektorých obciach veľmi dlhú tradíciu a boli veľmi dôležitou záujmovou organizáciou na vidieku. Príklad:
 1. Telovýchovná jednota v obci XY – dejiny športu a telovýchovy je tiež možné si pripomínať prostredníctvom rekonštrukcie aktivít obecných telovýchovných organizácii. Príklad:
 1. Návšteva historických osobností v regióne – veľkou raritou sú série súkromných fotografií, ktoré sa viažu k návšteve rôznych historických osobností v regióne. Pre študentov je veľmi zaujímavé zistenie, že osobnosti, o ktorých sa učia na dejepise navštívili z nejakých dôvodov náš región. Príklad:
 1. Náboženská organizácia v obci XY – dejiny náboženstiev a ich organizácii sú späté s vývojom v našich regiónoch a významne ovplyvňovali bežný život spoločnosti. Aj prostredníctvom náboženských aktivít je možné skúmať historické procesy v regióne. Príklad:
 1. Vojenská prezenčná služba – veľmi zaujímavá problematika, dostupná väčšine študentov. V časoch povinnej prezenčnej služby si vojnu odkrútil takmer každý muž. Študenti takto zostavujú projekty s tematikou vojenského života na základe fotografií z vojenskej prezenčnej služby svojich otcov, či dedov. Príklad:
 1. Hospodárske inštitúcie – projekty tohto druhu umožňujú poznať hospodárske dejiny regiónu, štruktúra hospodárstva, ekonomické problémy v regióne a pod. Príklady:
 1. Zvyky a tradície v obci XY – poznanie kultúrnych zvyklostí a tradícii je jedným zo základných spôsobov, ako mladú generáciu viesť k spätosti so svojím regiónom a k budovaniu zdravého vzťahu hrdosti na rodný kraj. Príklady:

Príspevky zasielajte na mailovú adresu: redakcia@regionalnedejiny.sk