Jednoduchý spôsob, ako podporiť web www.regionalnedejiny.sk je úryvok z kroniky obce, alebo mesta. Tento typ príspevkov je vhodný pre študentov, ale aj iných laických záujemcov o históriu svojho regiónu. Aj pre tento typ príspevku platia základné zásady:

  1. Na publikovanie častí kroník obcí a miest je potrebné získať súhlas. Väčšinou súhlas udeľuje samospráva mesta, alebo obce. V niektorých prípadoch súhlas udeľuje kronikár, ktorý vedie kroniku pre dotyčnú obec dobrovoľne. V tom prípade je kronika jeho duševným vlastníctvom a je potrebné získať jeho odobrenie k publikovaniu na internete.
  2. Pokiaľ je to možné tak príspevok by sa mal venovať jednému obdobiu. Na stránke sa príspevky členia do týchto piatich období: predvojnové obdobie (do roku 1914), prvá svetová vojna (1914-1918), medzivojnové obdobie (1919-1938), druhá svetová vojna (1939-1945) a povojnové obdobie (1945-1990). V prípade kroník existuje ešte jedna kategória – staršie dejiny (napr. Dejiny obce Kamenica nad Cirochou do roku 1900). Staršie dejiny by mali byť zhrnuté v jednom príspevku, čo platí najmä o obciach. V prípade kroník miest by sa mohli rozdeliť do niekoľkých častí. Úryvky z dejín 20. storočia by sa mali deliť podľa období uvedených vyššie.
  3. Je potrebné vyhotoviť prepis úryvku. Je to možne urobiť manuálne, to znamená doslovne prepísať text úryvku, alebo kroniku nafotiť a text pretransformovať do textového edítoru (word a iné) pomocou programov určených na takéto použitie. V tomto prípade je nutné uskutočniť dôslednú kontrolu, pretože transformácia textu z fotky alebo skenu bude určite obsahovať chyby.
  4. Vždy je nutné uviesť zdroj a súhlas s publikovaním.
  5. Príspevky posielajte v textovej podobe na mailovu adresu redakcia@regionalnedejiny.sk

VZOR PRÍSPEVKU:

 

V tomto vzore Vám presne ukážeme čo všetko musí príspevok obsahovať, aby s ním edítori na našom webe mali čo najmenej problémov:

Nadpis:

Obec Kamenica nad Cirochou v období druhej svetovej vojny

Meno autora, ( názov školy):

(informácia o škole iba v prípade, že ide o študenta)

Štefan Balberčák (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Textový úvod k príspevku:

V krátkom úvode (10-15 viet), predstavíte miesto ( obec, mesto) a tému, ktorú rieši Váš príspevok. Môžete uviesť kde sa obec nachádza, prvú písomnú zmienku, alebo iné zaujímavosti.

Zápisy v kronike obce Kamenica nad Cirochou nám podávajú informácie o prechode frontu cez jej územie. Píše sa tu o konkrétnej pomoci ľudí armáde a následne pri odstraňovaní škôd, ktoré vojna spôsobila. Ľudia sa museli skrývať v lese, aby sa vyhli evakuácii. Viac ako škody materiálne, bolia straty na ľudských životoch, manželov, otcov detí, bratov, susedov. Ich mená sú vtesané do tabule, ktorá slúži ako pamiatka a pripomienka pre ďalšie generácie, aby sa nezabúdalo na hrôzy vojny a aj na to, že aj v tejto obci žili ľudia odvážny, ktorí položili svoje životy pre lepší život nás všetkých. Česť ich pamiatke!

Text úryvku

Bolo to v noci z 25. na 26. novembra 1944, kedy jednotky 318. horskej divízie vstúpili do našej obce. Naši občania túžobne očakávali svojich osloboditeľov. Hneď po oslobodení miestni občania účinne pomáhali Sovietskej armáde v jej ďalšom boji proti nenávidenému fašizmu.
Organizovaním pomoci a civilnou správou obce bol poverený Revolučný národný výbor, ktorého prvým predsedom sa stal Viktor Jóner. Práca orgánov národného výboru bola v tomto období zameraná na poskytovanie pomoci Sovietskej a Československej armáde, a to najmä povozmi, pracovnými silami  pri obnove zničených ciest, mostov, železníc a pomoc pri plynulom zásobovaní sovietskych a československých vojakov.
Pomoc bola nevyhnutná. Veď len napríklad železničná trať bola úplne zničená nielen v chotári našej obce, ale v celom okrese, všetky mosty boli vyhodené ap. Na letisku bol zničený pekný nový hangár, samotné letisko bolo zorané tak, že na ňom nemohli pristávať  sovietske lietadlá. I most na ceste cez Ríku bol poslednú noc 25. novembra 1944 asi o 22. hod. vyhodený. Mimo toho cesty boli zamínované.
a to Maškuľák, Šalák a Vrábeľ. Ďalej bolo nutné upraviť plochu letiska. I tu pomohli miestni občania a občania z okolitých dedín. Miestni gazdovia však svojimi záprahmi zásobovali sovietske vojská až v Krakove, Sanoku, pracovali i pri železničnej trati Humenné – Lupkov.

(skrátený úryvok pre vzorový príklad)

Zdroj:

Uvedený majiteľ fotografií a súhlas k publikácií:

Zdroj: Kronika obce Kamenica nad Cirochou. Uverejnené so súhlasom samosprávy obce Kamenica nad Cirochou.

Kľúčové slová

Na stránke sú príspevky vyhľadávané pomocou kľúčových slov ( tágov) pod príspevok treba napísať aké kľúčové slová patria k príspevku (obvykle dávame názov miesta príspevku, okres, problém, ktorý spracúvame v príspevku, či obdobie z ktorého pochádza príspevok:

Kľúčové slová: Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, partizáni, protifašistický odboj, sovietska armáda

Príspevky zasielajte na mailovú adresu: redakcia@regionalnedejiny.sk