Právne spory v prostredí hornouhorského seniorátu.